CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Sắp xếp:

THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN (MS 02)
 • 2105
 • 227


Các thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các qui trình sản xuất hoặc thông số kỹ thuật, các thông tin sản phẩm, việc phát triển sản phẩm, các thông tin tài chính và kế toán, thông tin bán hàng và tiếp thị, các chi tiết về khách hàng và nhà cung cấp, các chương trình máy tính, tệp tin, qui trình và các tài liệu hướng dẫn, và bất kỳ thông tin nào được trao đổi với Quý Công Ty/Ông/Bà trong quá trình thực hiện công việc hợp đồng (“Thông Tin Mật”), 


HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH thành lập công ty TNHH (MS 02)
 • 4280
 • 279


Hợp đồng liên doanh này có các điều khoản sau: Điều 1: Định nghĩa; Điều 2: Thành lập công ty; Điều 3: Nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty; Điều 4: Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty; Điều 5: Chi phí thành lập công ty; Điều 6: Phân chia lợi nhuận và lỗ; Điều 7: Quyền của các bạn; Điều 8: Nghĩa vụ của các bên; Điều 9: Bảo mật thông tin; Điều 10: Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp; Điều 11: Ngày hiệu lực và thời hạn của công ty; Điều 12: Điều khoản chung


HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGUYÊN TẮC - sản phẩm điện tử, điện lạnh
 • 4042
 • 248


HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGUYÊN TẮC - sản phẩm điện tử, điện lạnh này có các điều khoản sau: Điều 1: Sản phẩm và Giá sản phẩm; Điều 2: Phương thức thanh toán; Điều 3: Chiết khấu thương mại; Điều 4: Đặt hàng và cung cấp sản phẩm; Điều 5: Thời hạn; Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên mua; Điều 7: Trách nhiệm của Bên bán; Điều 8: Chấm dứt hợp đồng; Điều 9: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp; Điều 10: Các điều khoản chung


HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA VĂN PHÒNG (MS 01)
 • 16425
 • 182


Hợp đồng sửa chữa văn phòng này có các điều khoản như sauĐiều 1: Nội dung công việc; Điều 2: Thời hạn công việc; Điều 3: Giá trị hợp đồng; Điều 4: Phương thức và điều kiện thanh toán; Điều 5: Bảo hành; Điều 6: Trách nhiệm của hai bên; Điều 7: Khoản phạt và bồi thường hợp đồng; Điều 8: Đình chỉ và chấm dứt hợp đồng; Điều 9: Điều khoản chung


HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH VÀ THUÊ XE (MS 01)
 • 3997
 • 103


Hợp đồng vận chuyển hành khách và thuê xe này có các điều khoản sauĐiều 1: Nội dung; Điều 2: Thời hạn thuê và hiệu lực của hợp đồng; Điều 3: Giá thuê; Điều 4: Phương thức thanh toán; Điều 5: Trách nhiệm của Bên A; Điều 6: Trách nhiệm của Bên B; Điều 7: Các điều khoản chung


HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN - thuê mặt bằng làm Trung tâm thương mại (có bảo lãnh ngân hàng) (MS 01)
 • 4705
 • 243


HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN - thuê mặt bằng làm Trung tâm thương mại (có bảo lãnh ngân hàng) này có các điều khoản như sau: Điều 1: Định nghĩa; Điều 2: Mô tả tài sản thuê; Điều 3: Tiền thuê và tăng tiền thuê; Điều 4: Tiền đặt cọc, ký quỹ và giải ngân tiền đặt cọc, bảo lãnh ngân hàng; Điều 5: Phí dịch vụ và phí cung cấp nước và điện; Điều 6: Sử dụng miễn phí tầng hầm 1 và không gian bên ngoài; Điều 7: Lắp đặt bảng hiệu và lấp lỗ thông tầng; Điều 8: Thuế; Điều 9: Bàn giao và cho thuê tài sản thuê; Điều 10: Nghĩa vụ của Bên B và Bên A; Điều 11: Bất khả kháng; Điều 12: Chấm dứt; Điều 13: Bồi thường và phạt hợp đồng; Điều 14: Thời hạn thuê và gia hạn hợp đồng; Điều 15: Luật ; Điều chỉnh và giải quyết tranh chấp; Điều 16: Các ; Điều khoản khác; Điều 17: Hiệu lực hợp đồng; Phụ Lục 03: Mẫu Bảo Lãnh Ngân Hàng Lần Thứ 1; Phụ Lục 04: Mẫu Bảo Lãnh Ngân Hàng Lần Thứ 2


HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA - có bảo hành (MS 02)
 • 5423
 • 217


Hợp đồng mua bán hàng hóa này có các điều khoản sauĐiều 1: Hàng hóa; Điều 2: Giá cả và thanh toán; Điều 3: Giao hàng; Điều 4: Bảo hành; Điều 5: Rủi ro và quyền tài sản; Điều 6: Tiếp cận và phương tiện; Điều 7: Quyền sở hữu trí tuệ; Điều 8: Kiểm soát sự thay đổi; Điều 9: Hủy bỏ; Điều 10: Chấm dứt hợp đồng; Điều 11: Bồi thường; Điều 12: Giới hạn trách nhiệm; Điều 13: Bất khả kháng; Điều 14: Không chuyển nhượng; Điều 15: Thỏa thuận toàn bộ; Điều 16: Tính hợp pháp; Điều 17: Kiểm soát xuất khẩu; Điều 18: Luật áp dụng


HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH thành lập công ty cổ phần (MS 01)
 • 1412
 • 166


Hợp đồng liên doanh là văn bản ký giữa hai hoặc nhiều bên về việc thành lập công ty liên doanh, hoặc là văn bản ký giữa công ty liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài để thành lập công ty liên doanh mới tại Việt Nam.

Hợp đồng liên doanh này gồm các điều khoản như sauĐiều 1: Định nghĩa; Điều 2: Mục tiêu; Điều 3: Trụ sở chính; Điều 4: Tư cách pháp lý; Điều 5: Vốn đầu tư và vốn điều lệ; Điều 6: Tăng vốn điều lệ/ bổ sung nguồn tài chính; Điều 7: Trách nhiệm của các bên; Điều 8: Kế toán; Điều 9: Quyền được hưởng lợi tức; Điều 10: Tài khoản ngân hàng; Điều 11: Bảo hiểm; Điều 12: Đại hội đồng cổ đông; Điều 13: Hội đồng quản trị; Điều 14: Tổng giám đốc; Điều 15: Ban kiểm sát; Điều 16: Quản lý lao động; Điều 17: Thanh lý; Điều 18: Thời hạn của hợp đồng; Điều 19: Hiệu lực/ Chấm dứt; Điều 20: Sự kiện bất khả kháng; Điều 21: Thông báo; Điều 22: Luật áp dụng/giải quyết tranh chấp; Điều 23: Bảo mật; Điều 24: Các quy định khác


HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP Công ty cổ phần và Công ty cổ phần (MS 03)
 • 1591
 • 163


Hợp đồng sáp nhập (công ty cổ phần và công ty cổ phần) này có các điều khoản sauĐiều 1: Giải thích từ ngữ và quy ước viết tắt; Điều 2: Sáp nhập công ty;Điều 3: Điều kiện sáp nhập; Điều 4: Thủ tục sáp nhập và tiến độ thực hiện; Điều 5: Hoán đổi cổ phần; Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B; Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Bên A; Điều 8: Cam kết và đảm bảo của Các Bên; Điều 9: Chuyển giao tài sản và phương án sử dụng lao động; Điều 10: Hiệu lực của Hợp Đồng; Điều 11: Điều khoản chung


HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP Bất động sản (MS 02)
 • 1085
 • 123


Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005, thì thế chấp được hiểu là việc một bên (gọi là bên thế chấp) dùng tài sản của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp. Việc thế chấp phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trong trường hợp pháp luật có quy định thì văn bản thế chấp phải được công chứng, chứng thực hoặc đăng ký

Hợp đồng thế chấp bất động sản này có các điều khoản sauĐiều 1: Nghĩa vụ được đảm bảo; Điều 2: Tài sản thế chấp; Điều 3: Quyền và trách nhiệm của Bên A; Điều 4: Quyền và trách nhiệm của Bên B; Điều 5: Xử lý tài sản thế chấp; Điều 6: Các quy định khác