cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam Phán quyết của trọng tài nước ngoài
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 01/2019/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 12-07-2019
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài,
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu