cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam Phán quyết của trọng tài nước ngoài
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 01/2019/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 12-07-2019
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ