CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Sắp xếp:

Hợp Đồng Cung Cấp và Lắp Đặt Thang Máy (có điều khoản về bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành)
 • 100
 • 4


Bên A cung cấp và lắp đặt, hiệu chỉnh, kiểm định kỹ thuật an toàn, cung cấp Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đưa vào hoạt động các thang máy, tải trọng 1350 kg (18 người )/máy, mới 100%.

Hợp Đồng Cung Cấp và Lắp Đặt Thang Máy (có điều khoản về bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành) này có các điều khoản sau: Điều 1: Công Việc Và Tài Liệu Hợp Đồng; Điều 2: Giá Trị Hợp Đồng; Điều 3: Phương Thức Thanh Toán; Điều 4: Tiến Độ Thực Hiện Công Việc; Điều 5: Trách Nhiệm Của Các Bên Liên Quan Đến Công Trường; Điều 6: Sữa Chữa Khiếm Khuyết Và Bảo Trì Miễn Phí; Điều 7: Lưu Kho, Bảo Vệ Và Bảo Quản Thiết Bị; Điều 8: Bảo Hiểm; Điều 9: Trường Hợp Bất Khả Kháng; Điều 10: Tạm Dừng Hoặc Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 11: Phạt Vi Phạm Hợp Đồng; Điều 12: Giải Quyết Tranh Chấp; Điều 13: Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Sản Xuất (ngành hàng FMCG)
 • 96
 • 7


Khách Hàng mong muốn hợp tác với Nhà Sản Xuất, trên cơ sở độc quyền, để sản xuất, đóng gói, ghi nhãn, và cung cấp các Sản Phẩm theo và phù hợp với các điều khoản của Hợp Đồng. Nhà Sản Xuất sẽ sản xuất và cung cấp độc quyền cho Khách Hàng số lượng Sản Phẩm theo yêu cầu của Khách Hàng.

Hợp Đồng Sản Xuất (ngành hàng FMCG) này có các điều khoản sau: Điều 1. Giải thích từ ngữ; Điều 2. Bổ nhiệm và thời hạn; Điều 3. Sản phẩm, kế hoạch sản xuất và giao hàng; Điều 4. Giá cả và phương thức thanh toán; Điều 5. Máy móc, thiết bị và nguyên liệu; Điều 6. Bao bì đóng gói; Điều 7. Lưu kho và chất thải; Điều 8. Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh; Điều 9. Quyền kiểm tra; Điều 10. Công tác kiểm tra bảo đảm chất lượng; Điều 11. Lỗi trong sản xuất; Điều 12. Hồ sơ; Điều 13. Quyền sở hữu sản phẩm và các rủi ro; Điều 14. Trách nhiệm pháp lý; Điều 15. Nhãn hiệu sản phẩm; Điều 16. Bảo mật; Điều 17. Tranh chấp, chấm dứt hợp đồng và hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng; Điều 18. Trách nhiệm và bồi thường; Điều 19. Bất khả kháng; Điều 20. Chuyển nhượng; Điều 21. Thông báo; Điều 22. Điều chỉnh thời hạn; Điều 23. Không có đại lý hoặc thành viên; Điều 24. Đại diện của các bên; Điều 25. Không từ bỏ trách nhiệm; Điều 26. Luật áp dụng


Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại (ngành hàng Thời trang)/ Franchise Agreement
 • 147
 • 12


Bên nhượng quyền đồng ý cung cấp và Bên nhận quyền đồng ý mua các sản phẩm để bán lại trong các Cửa hàng theo các điều khoản của hợp đồng nhượng quyền thương mại này. Bên nhượng quyền sẽ không cung cấp Sản phẩm cho bất kỳ Bên nhận quyền nào khác cạnh tranh trong Lãnh thổ.

Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại (ngành hàng Thời trang)/ Franchise Agreement này có các điều khoản sau: Điều 1. Định nghĩa; Điều 2. Thỏa thuận nhượng quyền thương mại; Điều 3. Việc bán và khuyến mại sản phẩm của bên nhận quyền; Điều 4. Việc Bán Sản Phẩm Cho Bên Nhận Quyền; Điều 5. Phí nhượng quyền thương mại, phí cung cấp và việc thanh toán; Điều 6. Kiểm tra, báo cáo và chứng từ; Điều 7. Quyền sở hữu trí tuệ; Điều 8. Sự chấp hành; Điều 9. Thu Hồi Sản Phẩm Và Khiếu Nại Của Khách Hàng; Điều 10. Nhượng quyền lại; Điều 11. Chấm dứt hợp đồng; Điều 12. Luật áp dụng; Điều 13. ; Điều khoản chung; Phụ Lục 1: Sản phẩm; Phụ Lục 2: Giá Cung Cấp; Phụ Lục 3: Lãnh thổ; Phụ Lục 4 : Số lượng tối thiểu; Phụ Lục 5: Tên thương mại của Bên nhượng quyền; Phụ Lục 6: Đơn hàng đầu tiên.


HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO TRÌ (trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống máy chủ)/ MAINTENANCE SERVICE AGREEMENT (repairation and maintenance information technology equipment and host computer system)
 • 74
 • 4


Hợp Đồng Dịch Vụ Bảo Trì  (trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống máy chủ) này có các điều khoản sau: Điều 1: Phạm Vi Dịch Vụ; Điều 2: Thời Hạn Và Địa Điểm Thực Hiện; Điều 3: Phí Dịch Vụ; Điều 4: Phương Thức Thanh Toán; Điều 5: Ngày Có Hiệu Lực Của Hợp Đồng; Điều 6: Trách Nhiệm Của Các Bên; Điều 7: Bất Khả Kháng; Điều 8: Giải Quyết Tranh Chấp; Điều 9: Bảo Mật Thông Tin; Điều 10: Phạt Thực Hiện Hợp Đồng Và Bồi Thường Thiệt Hại; Điều 11: Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng; Điều 12: Thông Báo; Điều 13: Điều Khoản Chung

KHÁCH HÀNG mong muốn NHÀ CUNG CẤP cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc sửa chữa và bảo trì các trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống máy chủ của KHÁCH HÀNG đang vận hành trong mạng PPAS & IVR đã hết thời gian bảo hành. 


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp 2 (Thiết Bị Điện Tử)/ Second Tier Distribution Agreement
 • 74
 • 8


NHÀ SẢN XUẤT mong muốn phân phối các sản phẩm của mình thông qua kênh phân phối, và Đại Lý mong muốn mua các sản phẩm của NHÀ SẢN XUẤT thông qua đối tác phân phối để bán lại cho người sử dụng cuối cùng. Các bên đồng ý cho Đại Lý tham gia các chương trình đối tác phân phối (đựơc NHÀ SẢN XUẤT cung cấp giá đặc biệt hoặc khuyến mại vì những mục đích riêng) với những điều kiện và điều khoản được quy định hoặc thể hiện trong Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp Hai này.

Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp 2 (Thiết Bị Điện Tử)/ Second Tier Distribution Agreement này có các điều khoản sau: Điều 1. Các định nghĩa; Điều 2. Mối Quan Hệ; Điều 3. Các Chương Trình Đối Tác Phân Phối Của Nhà Sản Xuất; Điều 4. Nhãn Hiệu Hàng Hóa; Điều 5. Bảo Mật; Điều 6. Lưu Giữ Hồ Sơ Và Sổ Sách Kế Toán; Điều 7. Dịch Vụ Thông Tin; Điều 8. Dữ Liệu Cá Nhân; Điều 9. Kiểm Soát Thương Mại; Điều 10. Các ; Điều Khoản Của Nhà Cung Cấp; Điều 11. Thời Hạn Và Chấm Dứt; Điều 12. Địa Điểm Đại Lý Và Nhóm Đại Lý; Điều 13. Các Vấn Đề Khác; Điều 14. ; Điều Khoản Về Chống Tham Nhũng; Phụ Lục A: Các ; Điều Khoản Chương Trình; Phụ Lục B: Kiểm Soát Thương Mại; Phụ Lục C: Giới Hạn Cấp Phép Microsoft; Phụ lục D: Địa điểm Đại Lý; Phụ lục E: Nhóm Đại Lý; Phụ Lục F: Cam kết của các công ty


Hợp Đồng Nguyên Tắc Mua Bán Hàng Hóa (Principle Contract For Purchase of Goods)
 • 199
 • 15


CÔNG TY và Nhà cung cấp đã thực hiện các cuộc đàm phán mua bán trong các Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Mua bán Nội địa. Theo đó Nhà cung cấp đồng ý bán hoặc cung cấp Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ nhất định, được nêu chi tiết trong các Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Mua bán Nội địa liên quan, và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong các Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Mua bán Nội địa đó.

Hợp Đồng Nguyên Tắc Mua Bán Hàng Hóa (Principle Contract For Purchase of Goods) này có các điều khoản sau: Điều 1: Định Nghĩa; Điều 2: Hộp Thư Điện Tử Chung Được Ủy Quyền; Điều 3: Xác Nhận Các Đơn Đặt Hàng; Điều 4: Thứ Tự Ưu Tiên Của Các Tài Liệu; Điều 5: Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật/Chất Lượng; Điều 6: Bảo Hành; Điều 7: Thanh Toán; Điều 8: Phạt Vi Phạm Và Bồi Thường; Điều 9: Tuân Thủ Các Chính Sách Của Công Ty ABC; Điều 10: Chuyển Nhượng Và Hợp Đồng Thầu Phụ; Điều 11: Sở Hữu Trí Tuệ; Điều 12: Bảo Mật Và An Ninh; Điều 13: Bất Khả Kháng; Điều 14: Thời Hạn Và Chấm Dứt; Điều 15: Mối Quan Hệ Giữa Nhà Cung Cấp Và Công Ty ABC; Điều 16: Luật ; Điều Chỉnh; Điều 17: Giải Quyết Tranh Chấp; Điều 18: Các Quy Định Chung
Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty cổ phần kinh doanh nhà hàng, khách sạn)
 • 1204
 • 28


Do Bên A, một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có khả năng tài chính và kinh nghiệm quản lý trong việc xây dựng và kinh doanh Trung tâm thương mại và Khách sạn nên để thực hiện Dự Án, Bên A và Bên B đồng ý liên doanh với nhau. Theo đó, Bên B và Bên A sẽ cùng với một Cổ Đông Thứ ba thành lập nên một pháp nhân mới dưới dạng một công ty cổ phần, có tư cách pháp nhân độc lập và danh tánh được nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này để điều hành, quản lý và thực hiện Dự án.

Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty cổ phần kinh doanh nhà hàng, khách sạn) này có các điều khoản sau: Điều 1. Đối Tượng Của Hợp Đồng; Điều 2. Tên, Địa Chỉ Và Ngành Nghề Kinh Doanh Của Công Ty; Điều 3. Trách Nhiệm Hữu Hạn Và Tư Cách Pháp Nhân; Điều 4. Vốn Điều Lệ; Điều 5. Tài Sản, Định Giá Và Chuyển Giao; Điều 6. Thời hạn hoạt động và chấm dứt hợp đồng; Điều 7. Chuyển nhượng cổ phần; Điều 8. Tiến độ thực hiện dự án; Điều 9. Phân chia lợi nhuận và chịu lỗ; Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của các bên; Điều 11. Tổ chức và quản lý công ty; Điều 12. Chủ tịch hội đồng quản trị; Điều 13. Thẩm quyền và trách nhiệm của tổng giám đốc; Điều 14. Ngân quỹ và tài khoản; Điều 15. Năm tài chính; Điều 16. Sự kiện bất khả kháng; Điều 17. Trọng tài và giải quyết tranh chấp; Điều 18. Sửa đổi và bổ sung; Điều 19. Luật điều chỉnh; Điều 20. Ngày hiệu lực; Điều 21. Thỏa thuận khác


Hợp Đồng Hợp Tác Khuyến Mại Trong Dịp Tết Nguyên Đán/ Joint-Promotion Agreement
 • 707
 • 13


Bên B dự định thực hiện một số hoạt động khuyến mại cho việc tiêu thụ sản phẩm của mình tại các cửa hàng trong dịp Tết và mong muốn được sử dụng sản phẩm của Bên A và nhãn hiệu hàng hoá cho chương trình khuyến mại của mình. Bên A đồng ý bán cho Bên B các sản phẩm nước giải khát có dấu hiệu đặc biệt “TẾT” (“Sản phẩm”) để thực hiện chương trình khuyến mại diễn ra tại các đại lý của Bên B.

Hợp Đồng Hợp Tác Khuyến Mại Trong Dịp Tết Nguyên Đán/ Joint-Promotion Agreement này có các điều khoản sau: Điều 1. Nội Dung Hợp Tác; Điều 2. Hình Thức Khuyến Mại; Điều 3. Tài Liệu, Vật Dụng Quảng Cáo Và Chi Phí Quảng Cáo; Điều 4. Nhãn Hiệu Và Hình Ảnh Sản Phẩm; Điều 5. Sản Phẩm, Giá Cả Và Số Lượng; Điều 6. Giao Hàng; Điều 7. Phương Thức Thanh Toán; Điều 8. Thực Hiện Khuyến Mại; Điều 9. Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng; Điều 10. Bảo Mật; Điều 11. Luật điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp; Điều 12. Điều Khoản Chung