CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Sắp xếp:

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Trung Tâm Thể Dục Thể Thao/ Business Cooperation Contract (Bowling Business)
 • 631
 • 27


Hợp đồng với mục đích thành lập và điều hành một cơ sở Bowling tại Trung tâm thương mại [ ] để cung cấp dịch vụ Bowling và tiến hành các hoạt động hợp pháp khác có liên quan đến các mục đích trên được các Bên thỏa thuận và đồng ý tại từng thời điểm cụ thể.

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Trung Tâm Thể Dục Thể Thao này có các điều khoản sau:  ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Mục Đích, Phạm Vi Và Quy Mô Hoạt Động Của BCC; ĐIỀU 3. Tạo Lập Quan Hệ Hợp Tác Kinh Doanh; ĐIỀU 4. Việc Góp Vốn Của Các Bên; ĐIỀU 5. Trách Nhiệm Của Các Bên; ĐIỀU 6. BCC Và Ban Điều Hành; ĐIỀU 7. Mua Nguyên Vật Liệu, Hàng Hóa Và Dịch Vụ; ĐIỀU 8. Quản Lý Lao Động Và Nhân Sự; ĐIỀU 9. Tài Chính Và Ngoại Hối; ĐIỀU 10. Thời Hạn Của Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh; ĐIỀU 11. Lịch Trình Thực Hiện; ĐIỀU 12. Thuế; ĐIỀU 13. Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng BCC; ĐIỀU 14. Điều Chỉnh Về Kinh Tế, Thay Đổi Luật Và Các Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 15. Bảo Mật Và Cạnh Tranh; ĐIỀU 16. Luật Áp Dụng Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 17. Thông Báo; ĐIỀU 18. Điều Kiện Tiên Quyết Và Sửa Đổi Hợp Đồng; ĐIỀU 19. Ngày Hiệu Lực; ĐIỀU 20. Các điều Khoản Thực HiệnPhụ Lục 1: Danh sách các chi phí và thiết bị do Bên Việt Nam cung cấpPhụ Lục 2: Danh sách các thiết bị Bowling do Bên Nước Ngoài cung cấp


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp 1 (Đồ uống)
 • 1121
 • 28


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp 1 (Đồ Uống) này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa Và Giải Thích; ĐIỀU 2. Chỉ Định Đại Lý Cấp 1 Và Khu Vực Kinh  Doanh; ĐIỀU 3. Sản Phẩm; ĐIỀU 4. Giá; ĐIỀU 5. Đặt Hàng Và Giao Nhận Hàng; ĐIỀU 6. Bao Bì Và Quyền Sở Hữu; ĐIỀU 7. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A; ĐIỀU 8. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Đại Lý Cấp 1; ĐIỀU 9. Công Nợ Bao Bì; ĐIỀU 10. Thanh Toán; ĐIỀU 11. Hiệu Lực Hợp Đồng Và Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 12. Các điều Khoản Chung; Phụ Lục 1: Khu vực kinh doanh, Sản phẩm và Giá cả; Phụ Lục 2: Công nợ vỏ chai; Phụ lục 3: Thưởng


Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư Kinh Doanh Khu Dân Cư
 • 933
 • 29


Mục đích của Hợp đồng là Thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu dân cư nhà vườn do UBND giao đất cho Công ty làm chủ đầu tư, ...

Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư Kinh Doanh Khu Dân Cư này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Mục Đích, Phạm Vi Và Quy Mô Hoạt Động Của Hợp Đồng; ĐIỀU 3. Địa Điểm Và Quy Mô Dự Án; ĐIỀU 4. Việc Góp Vốn Của Các Bên; ĐIỀU 5. Trách Nhiệm Của Các Bên; ĐIỀU 6. Mua Nguyên Vật Liệu, Hàng Hóa Và Dịch Vụ; ĐIỀU 7. Quản Lý Lao Động Và Nhân Sự; ĐIỀU 8. Các Nguyên Tắc Tài Chính; ĐIỀU 9. Phương thức xác định kết qủa kinh doanh và phân chia kết qủa kinh doanh; ĐIỀU 10. Thời Hạn Của Hợp Đồng; ĐIỀU 11. Tiến Độ Thực Hiện Hợp Đồng; ĐIỀU 12. Đại Diện Thực Hiện Dự Án; ĐIỀU 13. Thuế; ĐIỀU 14. Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng; ĐIỀU 15. Điều Chỉnh Về Kinh Tế, Thay Đổi Luật Và Các Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 16. Bảo Mật Và Cạnh Tranh; ĐIỀU 17. Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 18. Thông Báo; ĐIỀU 19. Sửa Đổi Hợp Đồng; ĐIỀU 20. Ngày Hiệu Lực; ĐIỀU 21. Các điều Khoản Thực Hiện; Phụ Lục 1: Danh sách các chi phí và thiết bị cung cấp; Phụ Lục 2: Danh sách các chi phí và thiết bị cung cấp


Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư Kinh Doanh Khu Đô Thị
 • 1354
 • 28


BÊN A đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giao sử dụng khu đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đô Thị.

Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư Kinh Doanh Khu Đô Thị này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Các Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Mục Đích Hợp Tác Kinh Doanh; ĐIỀU 3. Khu Đất Dự Án, Giá Trị Khu Đất; ĐIỀU 4. Góp Vốn Của Các Bên, Phân Chia Lợi Nhuận Và Lỗ; ĐIỀU 5. Các Hành Động Cần Thiết; ĐIỀU 6. Nhân Sự Và Quản Lý; ĐIỀU 7. Quản Lý Tài Chính; ĐIỀU 8. Ràng Buộc; ĐIỀU 9. Bảo Mật; ĐIỀU 10. Không Thỏa Thuận Và Đàm Phán Với Bất Kỳ Bên Thứ Ba Nào; ĐIỀU 11. Chuyển Nhượng; ĐIỀU 12. Thông Tin; ĐIỀU 13. Thời Hạn, Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng; ĐIỀU 14. Điều Khoản Khác; Phụ Lục A: Khu Đất Dự Án


Hợp Đồng Cho Mượn Nhà Kho
 • 1711
 • 16


Hợp Đồng Cho Mượn Nhà Kho này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Giải Thích; ĐIỀU 2. Thỏa Thuận Mượn; ĐIỀU 3. Mục Tiên Của Việc Cho Mượn; ĐIỀU 4. Tiện Ích Và Tiện Nghi; ĐIỀU 5. Sự Kiện Bất Khả Kháng; ĐIỀU 6. Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 7. Nghĩa Vụ Bên Mượn Sau Khi Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 8. Thông Báo; ĐIỀU 9. Công Tác Kiểm Tra, Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng; ĐIỀU 10. Đại Diện Và Bảo Đảm; ĐIỀU 11. Các Trách Nhiệm Và Cam Kết Của Bên Cho Mượn Và Bên Mượn; ĐIỀU 12. Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 13. Điều Khoản Thi Hành


Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng)/ Joint Venture Contract
 • 265
 • 21


Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng) này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa Và Giải Thích; ĐIỀU 2. Thành Lập Và Mục Tiêu Hoạt Động Của Công Ty; ĐIỀU 3. Tên, Địa Chỉ Và Chi Nhánh Của Công Ty; ĐIỀU 4. Tổng Vốn Đầu Tư, Vốn Pháp Định Và Vốn Vay; ĐIỀU 5. Bổ Sung Vốn; ĐIỀU 6. Tăng Vốn Pháp Định; ĐIỀU 7. Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp; ĐIỀU 8. Thời Hạn Liên Doanh; ĐIỀU 9. Tiến Độ Thực Hiện; ĐIỀU 10. Nghĩa Vụ Và Trách Nhiệm Của Các Bên Liên Doanh; ĐIỀU 11. Hội Đồng Quản Trị; ĐIỀU 12. Ban Giám Đốc; ĐIỀU 13. Các Vấn Đề Tài Chính; ĐIỀU 14. Bảo Mật; ĐIỀU 15. Chấm Dứt Hoạt Động Và Thanh Lý; ĐIỀU 16. Vi Phạm Hợp Đồng; ĐIỀU 17. Sự Kiện Bất Khả Kháng; ĐIỀU 18. Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 19. Luật Áp Dụng; ĐIỀU 20. Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Máy Điện Gió/ Engineering and Construction Contract For Wind Turbines Generator
 • 290
 • 10


Hợp Đồng Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Máy Điện Gió/ Engineering and Construction Contract For Wind Turbines Generator này có các điều khoản sau: ARTICLE 1. General Provisions; ARTICLE 2. Customer’s Responsibility; ARTICLE 3. Contractor’s General Obligations; ARTICLE 4. Contractor’s Personnel; ARTICLE 5. Contract Price And Payment; ARTICLE 6. The Customer’s Representative; ARTICLE 7. Contractor’s Representative; ARTICLE 8. Subcontractors; ARTICLE 9. Commencement Of Work; ARTICLE 10. Time For Completion; ARTICLE 11. Extension Of Time For Completion; ARTICLE 12. Program; ARTICLE 13. Rate Of Progress; ARTICLE 14. Liquidated Damage On Delay; ARTICLE 15. Ownership Of Facility; ARTICLE 16. Operation And Maintenance Manuals; ARTICLE 17. Liquidated Damage; ARTICLE 18. Suspension And Termination; ARTICLE 19. Defects Liability; ARTICLE 20. Final Acceptance Certificate; ARTICLE 21. Variations; ARTICLE 22. Intellectual And Industrial Property Rights; ARTICLE 23. Limitation Of Liability; ARTICLE 24. Insurance; ARTICLE 25. Force Majeure; ARTICLE 26. Contractor’s Claim; ARTICLE 27. Disputes And Arbitration; ARTICLE 28. Effectiveness Of Contract;


Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản (đi kèm Hợp đồng tín dụng)/ Mortgage Agreement
 • 1514
 • 23


Ngân hàng ABC đã cấp cho Công ty ABS VN một khoản tín dụng cấp vốn trực tiếp hoặc không cấp vốn trực tiếp với tổng trị giá là [ ] Đô-la Mỹ (“Khoản nợ”), dựa trên những điều khoản và điều kiện được trình bày trong Hợp đồng Cấp Tín/ Hợp đồng Cấp Tín dụng thể hiện rằng Công ty ABS Việt Nam phải bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của mình, ngoài những phương thức khác, bằng việc thế chấp các Tài sản Bảo đảm.  Bên bảo lãnh đồng ý bảo đảm cho tất cả các nghĩa vụ của Công ty ABS Việt Nam trong Hợp đồng Cấp tín dụng và Hợp đồng này. Bên thế chấp đồng ý thế chấp và Ngân hàng ABC đồng ý nhận thế chấp các Tài sản Bảo đảm dưới tên của Ngân hàng ABC để đảm bảo những Nghĩa vụ được bảo đảm.

Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản (đi kèm Hợp đồng tín dụng) này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1: Định Nghĩa Và Giải Thích Từ Ngữ; ĐIỀU 2: Đảm Bảo; ĐIỀU 3: Nghĩa Vụ Bảo Đảm; ĐIỀU 4: Tài Sản Đảm Bảo; ĐIỀU 5: Bảo Hiểm Tài Sản Đảm Bảo; ĐIỀU 6: Đăng Ký Giao Dich Bảo Đảm; ĐIỀU 7: ; Điều Khoản Trình Bày Và Bảo Đảm Của Bên Thế Chấp Và Bên Bảo Lãnh; ĐIỀU 8: Sự Kiện Vi Phạm; ĐIỀU 9: Xử Lý Tài Sản Đảm Bảo; ĐIỀU 10: Đăng Ký Cho Các Thủ Tục; ĐIỀU 11: Đăng Ký Chủ Sở Hữu Mới Của Tài Sản Bảo Đảm; ĐIỀU 12: Giới Hạn Trách Nhiệm; ĐIỀU 13: Trả Lại Tài Sản Đảm Bảo Và Các Giấy Tờ Sở Hữu; ĐIỀU 14: Chi Phí Và Các Bảo Đảm Khác; ĐIỀU 15: Giao Dịch Bảo Đảm Độc Lập; ĐIỀU 16: Giải Thoát Trách Nhiệm; ĐIỀU 17: Không Có Sự Miễn Trừ; ĐIỀU 18: Ủy Quyền Và Việc Tiết Lộ Thông Tin; ĐIỀU 19: Các Quy Định Chi Tiết Khác; ĐIỀU 20: Thẩm Quyền Của Bên Thế Chấp; ĐIỀU 21: Điều Khoản Sửa Đổi; ĐIỀU 22: Tính Độc Lập Của Các Điều Khoản; ĐIỀU 23: Luật điều Chỉnh Và Quyền Tài Phán; ĐIỀU 24: Hiệu Lực Thi Hành; ĐIỀU 25: Ngôn Ngữ; Phụ Lục 1: Danh Sách Tài Sản Đảm Bảo Và Giá Trị Các Tài Sản Này Của Bên Thế Chấp; Phụ Lục 2: Mẫu Giấy Ủy Quyền


Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Quản Lý Khách Sạn
 • 1439
 • 48


Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Quản Lý Khách Sạn này có các điều khoản sau: Điều 1: Đối Tượng Của Hợp Đồng; Điều 2: Mục Tiêu Hợp Tác Kinh Doanh; Điều 3: Phương Thức Và Phạm Vi Hợp Tác Kinh Doanh; Điều 4: Vốn Hợp Tác Kinh Doanh; Điều 5: Định Giá Và Chuyển Giao Tài Sản; Điều 6: Tăng – Giảm Vốn Hợp Tác Kinh Doanh; Điều 7: Chuyển Nhượng Phần Vốn Hợp Tác Kinh Doanh; Điều 8: Thời Hạn Hợp Tác Kinh Doanh Và Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 9: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Các Bên; Điều 10: Tổ Chức Và Quản Lý; Điều 11: Nghĩa Vụ Tài Chính Và Phân Chia Lợi Nhuận – Rủi Ro.; Điều 12: Sự Kiện Bất Khả Kháng; Điều 13: Trọng Tài Và Giải Quyết Tranh Chấp; Điều 14: Sửa Đổi Và Bổ Sung; Điều 15: Luật ; Điều Chỉnh; Điều 16: Ngày Hiệu Lực; Điều 17: Thỏa Thuận Khác; Phụ Lục 1: Phần Vốn Góp Là Tài Sản Của Các Bên


Hợp Đồng Chuyển Giao Công Nghệ (Kỹ thuật in trên vải)/ Technology Transfer Contract (Fabric printing techniques)
 • 340
 • 21


Hợp Đồng Chuyển Giao Công Nghệ (Kỹ thuật in trên vải) này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Các Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Chuyển Giao Công Nghệ; ĐIỀU 3. Li-Xăng Nhãn Hiệu Hàng Hóa;ĐIỀU 4. Sự Hợp Tác Độc Quyền; ĐIỀU 5. Các Vấn Đề Tài Chính; ĐIỀU 6. Các Quy Định Chung; Phụ lục 1: Tiến Độ Chuyển Giao Công Nghệ; Phụ lục 2: Thời Hạn Thanh Toán; Phụ lục 3: Thiết Kế Và Màu Sắc Độc Quyền