CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Sắp xếp:

Thư Bảo Lãnh Thanh Toán/ Mobilization Payment Guarantee
 • 341
 • 17


Bảo lãnh thanh toán được sử dụng trong các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ trả chậm, là cam kết của bên bảo lãnh (ngân hàng) với bên nhận bảo lãnh (người bán) về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh (người mua đồng thời là khách hàng của ngân hàng) trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn vô điều kiện


Thư Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng/ Performance Guarantee
 • 609
 • 15


Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là sự bảo đảm bồi hoàn cho người thụ hưởng bảo lãnh trong trường hợp nếu bên đối tác không thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng ( ví dụ: cung cấp dịch vụ, hiệu suất làm việc..v.v..) số tiền trong bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải được sự đồng ý của các bên.


Thư Bảo Lãnh Tạm Ứng/ Advance Payment Bond
 • 445
 • 8


Bỏa lãnh tạm ứng là cam kết của ngân hàng với Bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn tạm ứng của Bên được bảo lãnh (Khách hàng) theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh. Trường hợp Bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng và phải hoàn tạm ứng mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì ngân hàng sẽ thực hiện thay nghĩa vụ này.


Hợp Đồng Tặng Cho Cổ Phần
 • 890
 • 53


Hợp Đồng Tặng Cho Cổ Phần này có các điều khoản sau: Điều 1: Giải thích; Điều 2: Các điều kiện và điều khoản đối với Bên Được Tặng; Điều 3: Hoàn tất Tặng cho; Điều 4: Cam Kết của Bên Tặng và Công ty; Điều 5: Chuyển Nhượng và Thừa Kế; Điều 6: Quyền và Nghĩa vụ của Cổ Đông Mới; Điều 7: ; Điều khoản khác liên quan đến Cổ Đông Mới; Điều 8: Thông Tin Bảo Mật; Điều 9: Quy định Chung; Điều 10: Luật điều chỉnh và Giải quyết Tranh chấp


Thỏa Thuận Bảo Mật và Không Xung Đột Lợi Ích/ Agreement on Confidentiality and Non-Conflict of Interest
 • 798
 • 25


Những thông tin của doanh nghiệp mà người lao động có được trong quá trình làm việc có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn người lao động thực hiện cam kết bảo mật những thông tin của Doanh nghiệp sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động.

Thỏa Thuận Bảo Mật và Không Xung Đột Lợi Ích này có các điều khoản sau: Điều 1: Định nghĩa; Điều 2: Sử dụng Thông tin của Công ty; Điều 3: Các Thông tin mật của những người khác; Điều 4: Xung đột lợi ích; Điều 5: Các điều khoản chung;


Biên Bản Ghi Nhớ Thuê Địa Điểm Làm Văn Phòng Công Ty/ (MOU) The Leasing Arrangements For The Premises
 • 1205
 • 20


Mục đích của Biên bản Ghi nhớ này  là để xác nhận việc thuê địa điểm để làm văn phòng.

Biên Bản Ghi Nhớ này có các điều khoản sau: Điều 1: Địa Điểm Thuê; Điều 2: Tiền Đặt Cọc; Điều 3: Thủ tục bàn giao và việc trang trí lại nhà Cho Thuê; Điều 4: Ký kết hợp đồng thuê; Điều 5: Các điều khoản chung


Hợp đồng chuyển giao công nghệ (đồ uống có cồn)/ Technology Transfer Agreement
 • 1098
 • 29


Chuyển giao công nghệ là một giao dịch dân sự, được thực hiện qua cơ chế hợp đồng mà theo đó, bên có quyền chuyển giao công nghệ sẽ chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công nghệ cho bên tiếp nhận theo phương thức và các điều kiện do các bên thỏa thuận.

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ này có các điều khoản sau: Điều 1. Định nghĩa và giải thích; Điều 2. Chỉ định; Điều 3. Lãnh thổ và sử dụng công nghệ; Điều 4. Chuyển giao công nghệ; Điều 5. Biệt phái chuyên gia nước ngoài; Điều 6. Cung cấp [ ]; Điều 7. Bảo trì thiết bị; Điều 8. Tiêu chuẩn chất lượng và kiểm tra; Điều 9. Cải tiến và đổi mới; Điều 10. Nghĩa vụ; Điều 11. Trách nhiệm và bồi thường; Điều 12. Thời hạn và chấm dứt hợp đồng; Điều 13. Bảo hành; Điều 14. Phí chuyển giao công nghệ và các chi phí khác; Điều 15. Bảo mật; Điều 16. Bất khả kháng; Điều 17. Các trường hợp vi phạm; Điều 18. Chuyển nhượng; Điều 19. Vô hiệu từng phần; Điều 20. Nhất trí hoàn toàn và sửa đổi; Điều 21. Trọng tài; Điều 22. Luật điều chỉnh; Điều 23. Thông báo; Điều 24. ; Điều khoản thực hiện


Hợp đồng quảng cáo sản phẩm trên truyền hình
 • 406
 • 14


HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TRÊN TRUYỀN HÌNH này có các điều khoản sau: Điều 1. Nội dung công việc; Điều 2. Tác phẩm quảng cáo; Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A; Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B; Điều 5. Phí dịch vụ và thanh toán; Điều 6. Bảo mật và không xung đột về lợi ích; Điều 7. Không chuyển nhượng; Điều 8. Trường hợp bất khả kháng; Điều 9. Chấm dứt hợp đồng; Điều 10. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp; Điều 11. Các ; Điều khoản chung; Phụ lục 1: LỊCH ĐĂNG KÝ PHÁT SÓNG


Hợp Đồng Gia Công Sản Phẩm (Hàng thời trang may mặc)/ Custom Manufacturing Agreement
 • 1678
 • 28


HỢP ĐỒNG GIA CÔNG SẢN PHẨM này có các điều khoản sau: Điều 1. Sản Xuất Sản Phẩm; Điều 2. Lập Kế Hoạch Sản Xuất; Điều 3. Việc Thanh Toán Và Thuế Đối Với Việc Sản Xuất Sản Phẩm; Điều 4. Giới Hạn Về Việc Bán Sản Phẩm; Điều 5. Kiểm Soát Chất Lượng; Điều 6. Kiểm Soát Hoạt Động Sản Xuất Và Tồn Kho; Điều 7. Bảo Trì Phương Tiện Sản Xuất; Điều 8. Nhãn Hiệu, Tên Thương Mại Và Thiết Kế; Điều 9. Thông Tin Mật; Điều 10. Không Chuyển Nhượng Hợp Đồng; Điều 11. Thời Hạn Và Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 12. Thu Nhận Sản Phẩm Sau Khi Chấm Dứt Thoả Thuận; Điều 13. Bảo Hiểm Và Bồi Thường; Điều 14. Quan Hệ Bên Ký Kết Hợp Đồng Độc Lập; Điều 15. Trường Hợp Bất Khả Kháng; Điều 16. Các Thông Báo; Điều 17. Thỏa Thuận Tổng Quan; Điều 18. Luật Áp Dụng; Điều 19. Giải Quyết Tranh Chấp


Văn bản cho phép sử dụng độc quyền tên và hình ảnh cá nhân/ Talent Consent and Release Form
 • 456
 • 17


Theo đây, tôi cấp cho Công tycùng với các chi nhánh, công ty liên kết, người đại diện hợp pháp, đại lý và những người được Công ty [ ] ủy quyền, quyền vĩnh viễn không hủy ngang và không hạn chế trong việc sử dụng và xuất bản tên của tôi (hoặc bất kỳ một nghệ danh nào) hoặc hình ảnh cá nhân của tôi dưới bất kỳ hình thức và phương tiện truyền thông nào được sử dụng, trong thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai, thể hiện trên ảnh chụp, phim, phương tiện điện tử, băng, ...