CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Sắp xếp:

Hợp Đồng Tổ Chức Tour Du Lịch Cho Công Ty
 • 6221
 • 25


Hợp đồng lữ hành là sự thoả thuận giữa doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch về việc thực hiện chương trình du lịch. Hợp đồng lữ hành phải được lập thành văn bản. Ngoài nội dung của hợp đồng theo quy định của pháp luật dân sự, hợp đồng lữ hành còn có những nội dung sau đây:  a) Mô tả rõ ràng số lượng, chất lượng, thời gian, cách thức cung cấp dịch vụ trong chương trình du lịch; b) Điều khoản loại trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng; c) Điều kiện và trách nhiệm tài chính liên quan đến việc thay đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng; d) Điều khoản về bảo hiểm cho khách du lịch.

Hợp Đồng Tổ Chức Tour Du Lịch Cho Công Ty này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Đối Tượng Hợp Đồng; ĐIỀU 2. Giá Cả; ĐIỀU 3. Tiêu Chuẩn Dịch Vụ; ĐIỀU 4. Đặt Cọc Và Thanh Toán; ĐIỀU 5. Nghĩa Vụ, Trách Nhiệm Của Các Bên; ĐIỀU 6. Cam Kết Và Đảm Bảo Của Bên A; ĐIỀU 7. Cam Kết Và Đảm Bảo Của Bên B; ĐIỀU 8. Vi Phạm Hợp Đồng Và Bồi Thường Thiệt Hại; ĐIỀU 9. Bất Khả Kháng; ĐIỀU 10. Thông Báo Và Liên Lạc; ĐIỀU 11. Không Từ Bỏ; ĐIỀU 12. Vô Hiệu Hợp Đồng; ĐIỀU 13. Chuyển Nhượng; ĐIỀU 14. Luật điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 15. Các điều Khoản Khác.


(Song ngữ) Thỏa Ước Lao Động Tập Thể/ Collective Labour Agreement
 • 3045
 • 41


Theo Khoản 1 Điều 73 Bộ luật Lao động 2012, Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể gồm: thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định. 

Mặc dù là văn bản thỏa thuận giữa các bên tuy nhiên nội dung thỏa thuận không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Theo đó thỏa ước lao động tập thể hiện sự thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về điều kiện làm việc, phúc lợi, những khoản có lợi cho người lao động. Thỏa ước tập thể cũng sẽ là căn cứ để người sử dụng lao động xây dựng nên nội quy lao động. Thỏa ước lao động tập thể không cần đăng ký với cơ quan quản lý lao động mà chỉ cần thông báo cho họ biết (gửi cho cơ quan này) và cơ quan công đoàn cấp trên (nếu có). Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ 01-03 năm, sau thời hạn này hai bên sẽ phải tiến hành thoả thuận để sửa đổi bổ sung thoả ước mới.


Hợp Đồng Cầm Cố Tài Sản Cho Ngân Hàng/ Pledge Agreement
 • 616
 • 13


Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Hợp đồng cầm cố tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Cầm cố tài sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên nhận cầm cố nắm giữ tài sản cầm cố. Trường hợp bất động sản là đối tượng của cầm cố theo quy định của luật thì việc cầm cố bất động sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

Hợp Đồng Cầm Cố Tài Sản Cho Ngân Hàng này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1: Định Nghĩa; ĐIỀU 2: Sự Bảo Đảm; ĐIỀU 3: Nghĩa Vụ Bảo Đảm; ĐIỀU 4: Tài Sản Đảm Bảo; ĐIỀU 5: Bảo Hiểm Tài Sản Đảm Bảo; ĐIỀU 6: Đăng Ký Giao Dich Bảo Đảm; ĐIỀU 7: Điều Khoản Trình Bày Và Bảo Đảm Của Bên Thế Chấp Và Bên Vay; ĐIỀU 8: Sự Kiện Vi Phạm; ĐIỀU 9: Xử Lý Tài Sản Đảm Bảo; ĐIỀU 10: Thanh Toán Các Khoản Phí Và Chi Phí; ĐIỀU 11: Đăng Ký Chủ Sở Hữu Mới Của Tài Sản Bảo Đảm; ĐIỀU 12: Giới Hạn Trách Nhiệm; ĐIỀU 13: Trả Lại Tài Sản Và Các Chứng Từ Sở Hữu; ĐIỀU 14: Tiền Tệ Trong Hợp Đồng; ĐIỀU 15: Chi Phí Và Các Bảo Đảm Khác; ĐIỀU 16: Giao Dịch Bảo Đảm Độc Lập; ĐIỀU 17: Không Có Sự Miễn Trừ; ĐIỀU 18: Ủy Quyền Và Việc Tiết Lộ Thông Tin; ĐIỀU 19: Các Quy Định Chi Tiết Khác; ĐIỀU 20: Thẩm Quyền Của Bên Cầm Cố; ĐIỀU 21: Điều Khoản Sửa Đổi; ĐIỀU 22: Tính Độc Lập Của Các Điều Khoản; ĐIỀU 23: Luật Điều Chỉnh Và Quyền Tài Phán; ĐIỀU 24: Hiệu Lực Thi Hành; ĐIỀU 25: Ngôn Ngữ; Phụ Lục 1: Vốn góp của bên cầm cố trong CÔNG TY ABS VN; Phụ Lục 2: Mẫu Giấy Ủy QuyềnHỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (Sản Xuất, Kinh Doanh Đồ Gỗ, Nội Thất)/ Business Cooperation Contract
 • 2947
 • 83


HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (Sản Xuất Kinh Doanh Đồ Gỗ, Nội Thất) này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Mục Đích, Phạm Vi Và Quy Mô Hoạt Động Của HĐHTKD; ĐIỀU 3. Thiết Lập Việc Hợp Tác Kinh Doanh; ĐIỀU 4. Việc Góp Vốn Của Các Bên; ĐIỀU 5. Trách Nhiệm Của Các Bên; ĐIỀU 6. Ủy Ban Quản Lý Và Ban Điều Phối; ĐIỀU 7. Mua Nguyên Vật Liệu, Hàng Hóa Và Dịch Vụ; ĐIỀU 8. Quản Lý Lao Động Và Nhân Sự; ĐIỀU 9. Tài Chính Và Ngoại Hối; ĐIỀU 10. Thời Hạn Của Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh; ĐIỀU 11. Lịch Trình Thực Hiện; ĐIỀU 12. Thuế; ĐIỀU 13. Chấm Dứt Và Thanh Lý HĐHTKD; ĐIỀU 14. Điều Chỉnh Về Kinh Tế, Thay Đổi Luật Và Các Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 15. Bảo Mật Và Cạnh Tranh; ĐIỀU 16. Luật Áp Dụng Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 17. Thông Báo; ĐIỀU 18. Điều Kiện Tiên Quyết Và Sửa Đổi Hợp Đồng; ĐIỀU 19. Ngày Có Hiệu Lực; ĐIỀU 20. Các Điều Khoản KhácPHỤ LỤC 1: Chi Phí Chung


Hợp Đồng Thuê Nhà/ Tenancy Contract
 • 1705
 • 33


Hợp Đồng Thuê Nhà có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Căn Hộ Cho Thuê; ĐIỀU 3. Thời Hạn Thuê; ĐIỀU 4. Giá Thuê, Thuế Và Các Chi Phí Khác; ĐIỀU 5. Tiền Đặt Cọc; ĐIỀU 6. Phí Tiện Ích; ĐIỀU 7. Phương Thức Thanh Toán; ĐIỀU 8. Trách Nhiệm Của Các Bên; ĐIỀU 9. Chuyển Giao Quyền Và Nghĩa Vụ; ĐIỀU 10. Hai Bên Cam Kết; ĐIỀU 11. Đơn Phương Đình Chỉ Hợp Đồng; ĐIỀU 12. Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 13. Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 14. Luật Điều Chỉnh; ĐIỀU 15. Thẩm Quyền Xét Xử


Hợp Đồng Dịch Vụ Thiết Kế, Cung Cấp Thiết Bị Và Thi Công Xây Lắp Hệ Thống Cấp Điện Trung Thế
 • 1005
 • 17


Hợp Đồng Dịch Vụ Thiết Kế, Cung Cấp Thiết Bị Và Thi Công Xây Lắp Hệ Thống Cấp Điện Trung Thế này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Nội Dung Công Việc Và Sản Phẩm Hợp Đồng; ĐIỀU 2. Giá Trị Hợp Đồng; ĐIỀU 3. Thanh Toán Hợp Đồng; ĐIỀU 4. Chất Lượng Và Các Yêu Cầu Kỹ Thuật; ĐIỀU 5. Thời Gian Và Tiến Độ Thực Hiện; ĐIỀU 6. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên B; ĐIỀU 7. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A; ĐIỀU 8. Điều Kiện Nghiệm Thu Và Bàn Giao Công Trình; ĐIỀU 9. Bảo Hành Công Trình; ĐIỀU 10. Bảo Hiểm; ĐIỀU 11. Tranh Chấp Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 12. Bất Khả Kháng; ĐIỀU 13. Tạm Dừng, Hủy Bỏ Hợp Đồng; ĐIỀU 14. Phạt Vi Phạm Hợp Đồng; ĐIỀU 15. Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Dịch Vụ Thiết Kế, Thi Công Hệ Thống Cấp Nước Cho Dự Án Chung Cư
 • 558
 • 16


Hợp Đồng Dịch Vụ Thiết Kế, Thi Công Hệ Thống Cấp Nước Cho Dự Án Chung Cư này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Phạm Vi Công Việc; ĐIỀU 2. Giá Trị Hợp Đồng; ĐIỀU 3. Thanh Toán Hợp Đồng; ĐIỀU 4. Chất Lượng Và Các Yêu Cầu Kỹ Thuật; ĐIỀU 5. Thời Gian Và Tiến Độ Thực Hiện; ĐIỀU 6. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên B; ĐIỀU 7. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A; ĐIỀU 8 ; Điều Kiện Nghiệm Thu Và Bàn Giao Công Trình; ĐIỀU 9. Bảo Hành Công Trình; ĐIỀU 10. Bảo Hiểm; ĐIỀU 11. Tranh Chấp Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 12. Bất Khả Kháng; ĐIỀU 13. Tạm Dừng, Hủy Bỏ Hợp Đồng; ĐIỀU 14. Thưởng, Phạt Vi Phạm Hợp Đồng; ĐIỀU 15.  Điều Khoản Chung


Thỏa Thuận Về Việc Cung Cấp Thông Tin Bảo Mật
 • 642
 • 25


Mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin là bản thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh giữa bên sở hữu thông tin và bên được biết thông tin. Mẫu thỏa thuận đưa ra những ràng buộc nhất định đảm bảo được tính bảo mật thông tin


Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng
 • 1680
 • 20


Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Phạm Vi Dịch Vụ; ĐIỀU 2. Thời Hạn Hợp Đồng; ĐIỀU 3. Giá Trị Hợp Đồng; ĐIỀU 4. Phương Thức Thanh Toán; ĐIỀU 5. Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ Giữa Các Bên; ĐIỀU 6. Bất Khả Kháng; ĐIỀU 7. Bảo Mật; ĐIỀU 8. Các Điều Khoản Chung; Phụ lục: Mô Tả Công Việc Của Nhân Viên Lễ Tân