CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

12/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Giám đốc thẩm Hành chính

  • 229
  • 13

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

25-08-2014

Ngày 19/01/2004, ủy ban nhân dân thành phố HCM ban hành Quyết định số 211/QĐ-UB về việc thu hồi diện tích 552,3ha đất và tạm giao cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố để chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp TPT, huyện CC. Trong đó hộ gia đình ông NĐ_Đào Văn Nhân bị thu hồi diện tích là 10.425m2 đất. Ngày 30/5/2007, ủy ban nhân dân huyện CC, thành phố HCM ban hành Quyết định số 2006/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất cho hộ ông NĐ_Đào Văn Nhân, số tiền là 1.775.559.360đ. Không đồng ý với việc bồi thường theo quyết định, ông NĐ_Nhân có đơn khiếu nại.