TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


Bản án/Quyết định số: 09/2012/ DS-ST

  • 256
  • 13

Tranh chấp hợp đồng mua bán thức ăn gia súc

Sơ thẩm
15-06-2012

Vào ngày 09 tháng 7 năm 2007 ông BĐ_Trần Văn Ninh và BĐ_Phạm Thị Hồng Thủy có mua thức ăn gia súc của bà theo hợp đồng miệng đến xuất chuồng trả đủ, bà giao thức ăn nhiều lần cho ông BĐ_Ninh. Đến ngày 13 tháng 11 năm 2007 thì tổng cộng tiền nợ thức ăn gia súc ông BĐ_Ninh, bà BĐ_Thủy thiếu là 22.635.000 đồng. Sau đó ông BĐ_Ninh có trả nợ cho bà nhiều lần cụ thể như sau: Ngày 13 tháng 11 năm 2008 ông BĐ_Ninh trả được 4.000.000 đồng và ông BĐ_Ninh có làm giấy nhận nợ còn lại là 18.635.000 đồng. Ngày 15 tháng 12 năm 2008 ông BĐ_Ninh tiếp tục trả 3.000.000đơng, còn nợ lại 15.635.000 đồng. Ngày 15 tháng 4 năm 2009 ông BĐ_Ninh tiếp tục trả 6.500.000 đồng, còn lại 9.135.000 đồng.