TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


1090/2015/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng cấp thẻ tín dụng

  • 238
  • 28

Tranh chấp hợp đồng cấp thẻ tín dụng

Phúc thẩm
04-09-2015

Trong quá trình sử dụng thẻ, bà BĐ_Vy vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Do đó, ngày 11/11/2012, NĐ_Ngân hàng Minh Quang đã chuyển toàn bộ số nợ vay còn thiếu sang nợ quá hạn và đã ra thông báo chấm dứt sử dụng thẻ trước hạn ngày 13/11/2012. Tính đến ngày 05/5/2015, bà BĐ_Vy còn nợ NĐ_Ngân hàng Minh Quang các khoản gồm: vốn gốc: 98.938.863đồng và lãi quá hạn: 102.174.872đồng. Tổng cộng: 201.113.735đồng.