TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


107/2015/DSPT: Tranh chấp hợp đồng cung cấp và lắp đặt cửa gỗ

  • 166
  • 10

Tranh chấp hợp đồng cung cấp và lắp đặt cửa gỗ

Phúc thẩm
21-01-2015

NĐ_Công ty Mộc Minh Minh cung cấp và lắp cửa gỗ cho bà BĐ_Võ Thị Hằng Thành tại địa chỉ công trình số 339/31 LVS, Phường Z, Quận X, Tp. HCM với tổng giá trị hợp đồng là 231.490.505đ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) thanh toán chia làm 03 đợt: - Đợt 1 thanh toán 30% trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. - Đợt 2 thanh toán 40% khi giao đủ cửa đến công trình. - Đợt 3 thanh toán 30% còn lại trong vòng 03 ngày kể từ khi đã lắp đặt xong cửa và hai bên ký nghiệm thu. Ngày 20/02/2009 bà BĐ_Thành đã thanh toán đợt 1 là 69.447.152 đồng. Trong quá trình thực hiện đến ngày 20/7/2009 có biên bản nghiệm thu bà BĐ_Thành còn phải thanh toán số tiền cho NĐ_Công ty Mộc Minh Minh là 215.962.213 đồng