TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


Bản án/Quyết định số: 1435/2015/KDTM-ST

  • 917
  • 99

Yêu cầu hủy Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Sơ thẩm
31-12-2015
TAND cấp tỉnh

Ông Trương Đức Dũng đại diện nhóm cổ đông phát biểu: Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố HCM hủy bỏ toàn bộ nội dung Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/7/2015 và Nghị quyết số 02/NQ-DHDCD ngày 31/7/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn vì lý do trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn