TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


1081/2016/KDTM-PT: PVI phải trả thêm 61 tỷ đồng bảo hiểm cho Bibica sau 5 năm kiện tụng

  • 437
  • 46

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ

Phúc thẩm
16-09-2016
TAND cấp tỉnh

Về số tiền bồi thường được tính toán dựa trên cơ sở số tiền bảo hiểm và giá trị tài sản bị tổn thất được Crawford Việt Nam đề xuất, phía PVI đã chấp nhận còn Bibica không chấp nhận vì cho rằng Crawford Việt Nam không có trách nhiệm xác định số tiền bồi thường mà số tiền này phải do Bibica và PVI xác định. Tuy nhiên, nguyên đơn cùng không yêu cầu giám định lại bởi một tổ chức giám định khác và cũng không đưa ra được căn cứ khách quan nào để xác định số tiền mà PVI phải bồi thường theo yêu cầu của mình