CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

62/2017KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (mặt hàng điện tử - vi tính) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 310
  • 6

Tranh chấp hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

22-09-2016
TAND cấp huyện

Ngày 16/12/2013, hai bên có buổi làm việc và NĐ_Tài Phát chấp nhận sử dụng 02 (hai) chứng thư bảo lãnh của ngân hàng cho BĐ_Sơn Minh để thanh toán đơn hàng cho NĐ_Tài Phát số tiền là 1.000.000.000 (một tỉ) đồng, số tiền còn lại là 1.348.229.645 (một tỷ ba trăm bốn mươi tám triệu hai trăm hai mươi chín ngàn sáu trăm bốn mươi lăm) đồng, BĐ_Sơn Minh sẽ trả cho NĐ_Tài Phát trước ngày 31/12/2013. Song, đến nay BĐ_Sơn Minh chưa thanh toán số tiền này.


116/2010/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hóa Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 520
  • 40

Tranh chấp hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

07-12-2010

Ngày 15/9/2004. bà NĐ_Đỗ Thị Hoàng Loan và Công ty xuất nhập khẩu với Kampuchia (nay là BĐ_Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Gia Khang-theo Quyết dịnh về việc sáp nhập Công ty xuất nhập khấu với Kampuchia vào BĐ_Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Gia Khang ngày 7/11/2005 của Bộ Thương mại) (sau dây gọi tắt là BĐ_Công ty Gia Khang) ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu hàng hóa số 05/2004/HĐ, với nội dung (tóm tắt): bà NĐ_Loan ủy thác cho BĐ_Công ty Gia Khang nhập khẩu 500 MT thép lá cán nóng, nguội dạng cuộn với đơn giá: 420,00 USD/MT, trị giá: 210.000,00 USD/MT/CFR/HCMC (Chi tiết theo Hợp đồng ngoại số: NOR.658/04 ngày 15/9/2004 ký giữa Nortrade International PTY LTD và BĐ_Công ty Gia Khang);