TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


55/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

  • 208
  • 24

Tranh chấp hợp đồng tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Sơ thẩm
05-12-2012
TAND cấp huyện

Vào ngày 01/06/2007, NĐ_Công ty TNHH xây dựng - sản xuất và tư vấn T.A.T (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty T.A.T) và Công ty TNHH trường đào tạo dạy nghề Việt – Thái (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty An Bình) đã ký kết hợp đồng tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng số 04/HĐ-XD với nội dung: BĐ_Công ty An Bình giao cho NĐ_Công ty T.A.T thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trường đào tạo và dạy nghề An Bình tại số 118 NH, phường PLA, Quận X