TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


11/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa

  • 207
  • 38

Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Sơ thẩm
12-08-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện nộp ngày 22/11/2013 và các lời khai của người đại diện của nguyên đơn NĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải Thanh Lan trình bày: Căn cứ hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy số 027/2012/HĐNT ngày 25/6/2012được ký giữa BĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải thủy Trinh Việt và NĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải Thanh Lan 6, đã sáp nhập là Công ty trực thuộc của NĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải Thanh Lan. NĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải Thanh Lan 6 đã hoàn thành công việc vận chuyển hàng hóa cho BĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải thủy Trinh Việt. Ngày 26/12/2012 hai bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng trên. Theo đó BĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải thủy Trinh Việt có trách nhiệm phải thanh toán cho NĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải Thanh Lan 6 số tiền nợ là 671.000.000đồng. Tuy nhiên Công ty đến tháng 3/2013 chỉ mới nhận được 30.000.000đồng. Theo biên bản xác nhận công nợ tại thời điểm ngày 30/6/2013 BĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải thủy Trinh Việt còn nợ số tiền nợ gốc là 641.000.000đồng.