CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

01/2017/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa, thư tín Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 252
  • 7

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa, thư tín

09-01-2017
TAND cấp huyện

Trong khoảng thời gian từ tháng 02/2016 đến ngày 07/4/2016, BĐ_Công ty Saigon Co tiếp tục đã sử dụng dịch vụ nhưng chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán theo điều khoản thanh toán trong Hợp đồng dịch vụ khách hàng, tổng số tiền cước vận chuyển BĐ_Công ty Saigon Co chưa thanh toán là 21.608.494đ (Hai mươi mốt triệu sáu trăm lẻ tám ngàn bốn trăm chín mươi bốn đồng).