TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


01/2012/LĐ-ST: Tranh chấp xác định loại hợp đồng lao động

  • 58
  • 5

Tranh chấp xác định loại hợp đồng lao động

Sơ thẩm
03-01-2012
Lao động
TAND cấp huyện

Nguyên đơn bà NĐ_Nguyễn Thị Nhơn có ký hợp đồng lao động với BĐ_Công ty Tân Minh (gọi tắt là BĐ_Công ty Tân Minh) vào ngày 12/02/2009, với công việc tạp vụ, thời hạn hợp đồng là một năm. Hết hạn hợp đồng bà NĐ_Nhơn tiếp tục làm việc cho BĐ_Công ty Tân Minh theo hợp đồng lao động thứ hai, ký ngày 12/3/2010, thời hạn hợp đồng từ ngày 12/3/2010 đến ngày 11/3/2011. Sau khi hết hạn hợp đồng lao động thứ hai bà NĐ_Nhơn vẫn tiếp tục làm việc cho đến ngày 11/4/2011 thì BĐ_Công ty Tân Minh mới cho bà NĐ_Nhơn thôi việc. Nguyên đơn yêu cầu BĐ_Công ty Tân Minh thừa nhận hợp đồng lao động ký với bà NĐ_Nhơn ngày 12/3/2010 là hợp đồng không xác định thời hạn