cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

Luật Phòng, chống ma túy 73/2021/QH14 ngày 30/03/2021 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 30-03-2021
Ngày có hiệu lực: 01-01-2022
Ngôn ngữ:

Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 17-11-2020
Ngày có hiệu lực: 01-01-2022
Ngôn ngữ:


Luật Cư trú 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 13-11-2020
Ngày có hiệu lực: 01-07-2021
Ngôn ngữ:

Luật Thỏa thuận quốc tế 70/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 13-11-2020
Ngày có hiệu lực: 01-07-2021
Ngôn ngữ:Luật Biên phòng Việt Nam 66/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 11-11-2020
Ngày có hiệu lực: 01-01-2022
Ngôn ngữ:
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 17-06-2020
Ngày có hiệu lực: 01-01-2021
Ngôn ngữ:

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 17-06-2020
Ngày có hiệu lực: 01-01-2021
Ngôn ngữ:

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 17-06-2020
Ngày có hiệu lực: 01-01-2021
Ngôn ngữ:


Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 17-06-2020
Ngày có hiệu lực: 01-01-2021
Ngôn ngữ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 17-06-2020
Ngày có hiệu lực: 01-01-2021
Ngôn ngữ:


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/06/2020 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 16-06-2020
Ngày có hiệu lực: 01-01-2021
Ngôn ngữ: