cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:


Thông báo về việc thi hành những điểm sửa đổi biểu thuế hàng hóa Không xác định

Ngày ban hành: 16-07-1957
Ngày có hiệu lực: 16-07-1957
Ngôn ngữ:


Điều lệ về tiêu chuẩn cung cấp về hành chính phí năm 1957. Không xác định

Ngày ban hành: 18-06-1957
Ngày có hiệu lực: 03-07-1957
Ngôn ngữ:


Điều lệ tạm thời về cấp phát kiến thiết cơ bản năm 1957 Không xác định

Ngày ban hành: 07-01-1957
Ngày có hiệu lực: 22-01-1957
Ngôn ngữ:


Kế hoach về sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất Không xác định

Ngày ban hành: 20-12-1956
Ngày có hiệu lực: 04-01-1957
Ngôn ngữ:


Thư số 159-BTC-NN về việc miễn thuế nông nghiệp cho các trại cải tạo Không xác định

Ngày ban hành: 20-06-1956
Ngày có hiệu lực: 05-07-1956
Ngôn ngữ: