cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 26-11-2019
Ngày có hiệu lực: 01-01-2021
Ngôn ngữ:
Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 22-11-2019
Ngày có hiệu lực: 01-07-2020
Ngôn ngữ:

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 21-11-2019
Ngày có hiệu lực: 01-07-2020
Ngôn ngữ:

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-11-2019
Ngày có hiệu lực: 01-01-2021
Ngôn ngữ:

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/06/2019 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 14-06-2019
Ngày có hiệu lực: 01-07-2020
Ngôn ngữ:Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/06/2019 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 14-06-2019
Ngày có hiệu lực: 01-01-2020
Ngôn ngữ:

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 13-06-2019
Ngày có hiệu lực: 01-07-2020
Ngôn ngữ:

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 13-06-2019
Ngày có hiệu lực: 01-07-2020
Ngôn ngữ:

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 13-06-2019
Ngày có hiệu lực: 01-01-2020
Ngôn ngữ: