cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/06/2018 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 12-06-2018
Ngày có hiệu lực: 01-01-2019
Ngôn ngữ:

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/06/2018 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 12-06-2018
Ngày có hiệu lực: 01-07-2019
Ngôn ngữ:

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/06/2018 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 12-06-2018
Ngày có hiệu lực: 01-01-2019
Ngôn ngữ:

Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/06/2018 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 08-06-2018
Ngày có hiệu lực: 01-01-2019
Ngôn ngữ:

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 24-11-2017
Ngày có hiệu lực: 01-01-2019
Ngôn ngữ:

Luật Quản lý nợ công 2017 Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 23-11-2017
Ngày có hiệu lực: 01-07-2018
Ngôn ngữ:

Luật Thủy sản 2017 Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 21-11-2017
Ngày có hiệu lực: 01-01-2019
Ngôn ngữ:Luật Lâm nghiệp 2017 Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 15-11-2017
Ngày có hiệu lực: 01-01-2019
Ngôn ngữ:

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 21-06-2017
Ngày có hiệu lực: 01-01-2018
Ngôn ngữ:

Luật Cảnh vệ 2017 Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-06-2017
Ngày có hiệu lực: 01-07-2018
Ngôn ngữ:

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-06-2017
Ngày có hiệu lực: 01-07-2018
Ngôn ngữ:


Luật Trợ giúp pháp lý 2017 Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-06-2017
Ngày có hiệu lực: 01-01-2018
Ngôn ngữ:

Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-06-2017
Ngày có hiệu lực: 01-01-2018
Ngôn ngữ:

Luật Thủy lợi 2017 Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 19-06-2017
Ngày có hiệu lực: 01-07-2018
Ngôn ngữ:


Luật Du lịch 2017 Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 19-06-2017
Ngày có hiệu lực: 01-01-2018
Ngôn ngữ: