cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/07/2017 của Quốc hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 16-06-2017
Ngày có hiệu lực: 01-07-2018
Ngôn ngữ:

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 12-06-2017
Ngày có hiệu lực: 01-01-2018
Ngôn ngữ:Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 17-11-2016
Ngày có hiệu lực: 01-07-2017
Ngôn ngữ:Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 06-04-2016
Ngày có hiệu lực: 01-01-2017
Ngôn ngữ:


Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 06-04-2016
Ngày có hiệu lực: 01-07-2018
Ngôn ngữ:

Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05/04/2016 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 05-04-2016
Ngày có hiệu lực: 01-06-2017
Ngôn ngữ:

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/04/2016 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 05-04-2016
Ngày có hiệu lực: 01-01-2017
Ngôn ngữ:


Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 27-11-2015
Ngày có hiệu lực: 31-12-2015
Ngôn ngữ:


Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 25-11-2015
Ngày có hiệu lực: 01-01-2017
Ngôn ngữ:

Luật Trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 25-11-2015
Ngày có hiệu lực: 01-07-2016
Ngôn ngữ:


Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 25-11-2015
Ngày có hiệu lực: 01-07-2016
Ngôn ngữ: