cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 24-11-2015
Ngày có hiệu lực: 01-01-2017
Ngôn ngữ:

Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 23-11-2015
Ngày có hiệu lực: 01-07-2016
Ngôn ngữ:

Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 23-11-2015
Ngày có hiệu lực: 01-07-2016
Ngôn ngữ:

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-11-2015
Ngày có hiệu lực: 01-01-2017
Ngôn ngữ:


Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 25-06-2015
Ngày có hiệu lực: 01-01-2017
Ngôn ngữ:

Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 ngày 24/06/2015 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 24-06-2015
Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
Ngôn ngữ:


Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/06/2015 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 19-06-2015
Ngày có hiệu lực: 01-07-2016
Ngôn ngữ:

Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19/06/2015 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 19-06-2015
Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
Ngôn ngữ:


Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19/06/2015 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 19-06-2015
Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
Ngôn ngữ:


Luật Công an nhân dân số 73/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 27-11-2014
Ngày có hiệu lực: 01-07-2015
Ngôn ngữ: