cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 25-11-2014
Ngày có hiệu lực: 01-07-2015
Ngôn ngữ:
Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-11-2014
Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
Ngôn ngữ:

Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-11-2014
Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
Ngôn ngữ:

Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-11-2014
Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
Ngôn ngữ:

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-11-2014
Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
Ngôn ngữ:


Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 23-06-2014
Ngày có hiệu lực: 01-01-2015
Ngôn ngữ:

Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/06/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-06-2014
Ngày có hiệu lực: 01-01-2015
Ngôn ngữ:

Luật Phá sản số 51/2014/QH13 ngày 19/06/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 19-06-2014
Ngày có hiệu lực: 01-01-2015
Ngôn ngữ:

Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 19-06-2014
Ngày có hiệu lực: 01-01-2015
Ngôn ngữ:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 18-06-2014
Ngày có hiệu lực: 01-01-2015
Ngôn ngữ: