cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:


Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 29-11-2013
Ngày có hiệu lực: 01-07-2014
Ngôn ngữ:

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 26-11-2013
Ngày có hiệu lực: 01-07-2014
Ngôn ngữ:Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 25-11-2013
Ngày có hiệu lực: 01-07-2014
Ngôn ngữ:Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 16-11-2013
Ngày có hiệu lực: 01-01-2015
Ngôn ngữ:

Luật Hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20/06/2013 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-06-2013
Ngày có hiệu lực: 01-01-2014
Ngôn ngữ:

Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 21-11-2012
Ngày có hiệu lực: 01-07-2013
Ngôn ngữ: