cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 15-11-2010
Ngày có hiệu lực: 01-07-2011
Ngôn ngữ:

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 15-11-2010
Ngày có hiệu lực: 01-01-2012
Ngôn ngữ:


Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 ngày 17/06/2010 của Quốc Hội Hết hiệu lực

Ngày ban hành: 17-06-2010
Ngày có hiệu lực: 01-07-2011
Ngôn ngữ:


Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/06/2010 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 17-06-2010
Ngày có hiệu lực: 01-01-2011
Ngôn ngữ:

Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/06/2010 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 17-06-2010
Ngày có hiệu lực: 01-01-2011
Ngôn ngữ:

Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/06/2010 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 17-06-2010
Ngày có hiệu lực: 01-01-2011
Ngôn ngữ:

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 17-06-2010
Ngày có hiệu lực: 01-07-2011
Ngôn ngữ:

Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 25-11-2009
Ngày có hiệu lực: 01-07-2010
Ngôn ngữ:

Luật Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc Hội Hết hiệu lực

Ngày ban hành: 25-11-2009
Ngày có hiệu lực: 01-07-2010
Ngôn ngữ:

Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 23-11-2009
Ngày có hiệu lực: 01-07-2010
Ngôn ngữ:

Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc Hội Hết hiệu lực

Ngày ban hành: 23-11-2009
Ngày có hiệu lực: 01-07-2010
Ngôn ngữ: