cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-11-2012
Ngày có hiệu lực: 01-07-2013
Ngôn ngữ:

Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-11-2012
Ngày có hiệu lực: 01-07-2013
Ngôn ngữ:

Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-11-2012
Ngày có hiệu lực: 01-07-2013
Ngôn ngữ:

Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-11-2012
Ngày có hiệu lực: 01-07-2013
Ngôn ngữ:

Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21/06/2012 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 21-06-2012
Ngày có hiệu lực: 01-01-2013
Ngôn ngữ:

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 21-06-2012
Ngày có hiệu lực: 01-01-2013
Ngôn ngữ:

Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/06/2012 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 21-06-2012
Ngày có hiệu lực: 01-01-2013
Ngôn ngữ:Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-06-2012
Ngày có hiệu lực: 01-01-2013
Ngôn ngữ:

Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-06-2012
Ngày có hiệu lực: 01-01-2013
Ngôn ngữ:

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 20-06-2012
Ngày có hiệu lực: 01-01-2013
Ngôn ngữ:


Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 18-06-2012
Ngày có hiệu lực: 01-01-2013
Ngôn ngữ:


Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 18-06-2012
Ngày có hiệu lực: 01-01-2013
Ngôn ngữ:

Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 26-11-2011
Ngày có hiệu lực: 01-02-2012
Ngôn ngữ:

Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 11-11-2011
Ngày có hiệu lực: 01-07-2012
Ngôn ngữ:

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 11-11-2011
Ngày có hiệu lực: 01-07-2012
Ngôn ngữ: