cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định 146/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP

  • Số hiệu văn bản: 146/2017/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 15-12-2017
  • Ngày có hiệu lực: 01-02-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2214 ngày (6 năm 24 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: