cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 Về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

  • Số hiệu văn bản: 12/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Bạc Liêu
  • Ngày ban hành: 16-01-2020
  • Ngày có hiệu lực: 16-01-2020
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 286 ngày ( 9 tháng 16 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất và Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình tại Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 31/12/2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 674/TTr-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hòa Bình với các chỉ tiêu chủ yếu (đính kèm các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

Phụ lục: BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN HÒA BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2020:

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

TT. Hòa Bình

Xã Minh Diệu

Xã Vĩnh Bình

Xã Vĩnh Mỹ B

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6)+ … (12)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

42.649,50

2.669,70

4.063,80

3.883,50

3.601,50

1

Đất nông nghiệp

NNP

30.466,77

2.370,90

3.820,95

3.623,15

3.322,64

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11.443,73

975,33

3.502,14

3.310,04

2.941,27

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11.443,73

975,33

3.502,14

3.310,04

2.941,27

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

33,34

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.125,52

300,09

318,81

313,11

330,50

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

1.733,24

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

14.530,23

1.095,48

-

-

24,11

1.8

Đất làm muối

LMU

571,10

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

29,60

-

-

-

26,76

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.650,03

298,80

242,85

260,35

278,86

2.1

Đất quốc phòng

CQP

197,94

1,32

-

1,90

-

2.2

Đất an ninh

CAN

3,25

3,20

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

3,00

-

-

-

3,00

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

3,66

0,93

0,21

1,28

0,05

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

10,21

4,54

0,14

0,10

1,38

2.8

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.664,79

45,52

24,04

23,78

25,94

2.10

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

 

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,51

0,36

-

-

2,15

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

426,51

-

61,02

55,41

57,05

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

97,66

97,66

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

7,32

2,86

0,67

1,90

0,09

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

6,46

3,03

-

-

1,92

2.17

Đất xây dựng trụ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

21,08

6,03

0,63

2,47

2,03

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

59,52

25,15

2,81

1,42

4,84

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2,44

-

0,50

0,60

-

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

2,48

0,17

0,25

0,42

0,19

2.24

Đất sông ngòi,kênh, rạch, suối

SON

1.479,20

108,03

152,58

171,07

180,22

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

662,00

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

7.532,70

-

-

-

-

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

-

-

-

-

-

5

Đất khu kinh tế*

KKT

-

-

-

-

-

6

Đất đô thị*

KDT

2.669,70

2.669,70

-

-

-

 

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Xã Vĩnh Hậu

Xã Vĩnh Hậu A

Xã Vĩnh Mỹ A

Xã Vĩnh Thịnh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6)+ … (12)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

42.649,50

6.255,90

6.396,40

5.163,60

10.615,10

1

Đất nông nghiệp

NNP

30.466,77

4.013,12

3.721,96

4.799,78

4.794,26

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11.443,73

-

-

710,87

4,07

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11.443,73

-

-

710,87

4,07

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

33,34

-

-

6,43

26,91

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.125,52

171,49

116,32

323,64

251,56

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

1.733,24

400,22

274,40

-

1.058,62

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

14.530,23

3.128,77

3.331,24

3.758,84

3.191,79

1.8

Đất làm muối

LMU

571,10

312,64

-

-

258,46

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

29,60

-

-

-

2,84

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.650,03

290,15

1.578,93

363,82

1.336,28

2.1

Đất quốc phòng

CQP

197,94

1,10

185,62

-

8,00

2.2

Đất an ninh

CAN

3,25

-

0,05

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

3,00

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

3,66

-

0,05

1,05

0,09

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

10,21

0,57

3,05

0,38

0,05

2.8

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.664,79

30,64

1.141,01

57,02

316,84

2.10

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

 

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,51

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

426,51

50,28

59,49

96,87

46,40

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

97,66

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

7,32

0,48

0,50

0,22

0,60

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

6,46

-

-

-

1,51

2.17

Đất xây dựng trụ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

21,08

2,21

2,62

3,28

1,81

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

59,52

0,50

4,79

14,69

5,32

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2,44

0,18

0,07

0,50

0,59

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

2,48

-

-

0,22

1,23

2.24

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.479,20

204,19

181,68

189,59

291,84

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

662,00

-

-

-

662,00

3

Đất chưa sử dụng

CSD

7.532,70

1.952,63

1.095,51

-

4.484,56

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

-

-

-

-

-

5

Đất khu kinh tế*

KKT

-

-

-

-

-

6

Đất đô thị*

KDT

2.669,70

-

-

-

-

Ghi chú:* Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020:

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

(ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

TT. Hòa Bình

Xã Minh Diệu

Xã Vĩnh Bình

Xã Vĩnh Mỹ B

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6)+ … (12)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TỔNG DIỆN TÍCH

 

1.070,62

18,68

4,20

1,50

3,05

1

Đất nông nghiệp

NNP

1.065,18

17,67

4,20

1,50

3,00

1.1

Đất trồng lúa

LUA

18,80

5,60

4,20

1,50

3,00

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

18,80

5,60

4,20

1,50

3,00

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

14,14

8,27

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

7,28

-

-

-

-

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1.024,96

3,80

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,44

1,01

-

-

0,05

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,62

0,50

-

-

-

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,56

-

-

-

-

2.3

Đất ở tại đô thị

ODT

0,51

0,51

-

-

-

2.4

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,05

-

-

-

0,05

2.5

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2,70

-

-

-

-

 

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

(ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Xã Vĩnh Hậu

Xã Vĩnh Hậu A

Xã Vĩnh Mỹ A

Xã Vĩnh Thịnh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6)+ ... (12)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

TỔNG DIỆN TÍCH

 

1.070,62

0,97

52,88

34,70

954,64

1

Đất nông nghiệp

NNP

1.065,18

0,85

52,88

30,50

954,58

1.1

Đất trồng lúa

LUA

18,80

-

-

3,00

1,50

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

18,80

-

-

3,00

1,50

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

14,14

0,25

-

2,50

3,12

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

7,28

-

0,58

-

6,70

1.5

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

1.024,96

0,60

52,30

25,00

943,26

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,44

0,12

-

4,20

0,06

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,62

0,12

-

1,00

-

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,56

-

-

0,50

0,06

2.3

Đất ở tại đô thị

ODT

0,51

-

-

-

-

2.4

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,05

-

-

-

-

2.5

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2,70

-

-

2,70

-

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

TT. Hòa Bình

Xã Minh Diệu

Xã Vĩnh Bình

Xã Vĩnh Mỹ B

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6)+ … (12)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

1.073,00

19,06

4,69

2,04

3,64

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

19,10

5,64

4,24

1,54

3,04

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

19,10

5,64

4,24

1,54

3,04

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

0,05

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

18,58

9,12

0,45

0,50

0,55

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

7,28

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

1.027,99

4,30

-

-

0,05

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

2.0

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

3,34

0,56

-

0,01

0,05

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

-

-

-

-

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

-

-

-

-

-

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

-

-

-

-

-

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

-

-

-

-

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

-

-

-

-

-

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

-

-

-

-

-

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

-

-

-

-

-

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

-

-

-

-

-

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

3,34

0,56

-

0,01

0,05

 

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Xã Vĩnh Hậu

Xã Vĩnh Hậu A

Xã Vĩnh Mỹ A

Xã Vĩnh Thịnh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6)+ … (12)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

1.073,00

1,30

56,38

32,81

953,09

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

19,10

-

-

3,11

1,54

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

19,10

-

-

3,11

1,54

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

0,05

-

-

-

0,05

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

18,58

0,60

0,40

3,20

3,76

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

7,28

-

0,58

-

6,70

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

1.027,99

0,70

55,40

26,50

941,04

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

2.0

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

3,34

0,12

-

2,60

-

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

-

-

-

-

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

LUA/NTS

-

-

-

-

-

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

-

-

-

-

-

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

-

-

-

-

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

-

-

-

-

-

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

-

-

-

-

-

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

-

-

-

-

-

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

-

-

-

-

-

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

3,34

0,12

-

2,60

-

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

TT. Hòa Bình

Xã Minh Diệu

Xã Vĩnh Bình

Xã Vĩnh Mỹ B

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + ...+... (12)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

42.649,50

2.669,70

4.063,80

3.883,50

3.601,50

1

Đất nông nghiệp

NNP

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.059,00

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

2.8

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.059,00

 

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Xã Vĩnh Hậu

Xã Vĩnh Hậu A

Xã Vĩnh Mỹ A

Xã Vĩnh Thịnh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + ...+... (12)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

42.649,50

6.255,90

6.396,40

5.163,60

10.615,10

1

Đất nông nghiệp

NNP

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.059,00

 

 

 

1.059,00

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

2.8

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.059,00

 

 

 

1.059,00