cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 Về Kế hoạch Bảo vệ rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định

  • Số hiệu văn bản: 206/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Bình Định
  • Ngày ban hành: 16-01-2020
  • Ngày có hiệu lực: 16-01-2020
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 559 ngày (1 năm 6 tháng 14 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003;

Căn cứ Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 11/TTr- SNN ngày 14/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Bảo vệ rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh Trần Châu;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K13 (46b).

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020
(Bàn hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017, Nghị định số 156/2018/NĐ- CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR-PCCCR) trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020 gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng hiện có của tỉnh 393.915,22 ha, trong đó: Rừng tự nhiên 215.873,14 ha, rừng trồng 134.832,65 ha và đất chưa có rừng trong quy hoạch lâm nghiệp 43.209,43 ha;

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng phá rừng, đốt rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật; lấn, chiếm đất lâm nghiệp để trồng rừng trái pháp luật; mua, bán, cất giữ, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản; săn bắt, nuôi nhốt, giết mổ động vật hoang dã trái pháp luật;

c) Phát hiện sớm lửa rừng, huy động lực lượng dập tắt cháy rừng khẩn trương, kịp thời và triệt để, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra cả về diện tích và số vụ;

d) Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của các cấp, các ngành và nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư trong công tác BVR-PCCCR. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức quản lý BVR-PCCCR, lập lại kỷ cương trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tốt tài nguyên rừng hiện có; tích cực tham gia trồng, khoanh nuôi tái sinh phát triển tài nguyên rừng để nâng độ che phủ rừng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và giữ gìn cân bằng sinh thái.

2. Yêu cầu

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thực hiện đúng các quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ” nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra;

b) Lực lượng kiểm lâm với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm tham mưu cho chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật;

c) Các chủ rừng có trách nhiệm tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, truy quét các đối tượng có hành vi phá rừng, khai thác lâm sản; lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật và thực hiện nghiêm công tác BVR- PCCCR trên diện tích rừng của mình;

d) Tăng cường thanh tra, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm; chính quyền địa phương các cấp phải chịu trách nhiệm trước chính quyền cấp trên trực tiếp trong công tác BVR-PCCCR trên địa bàn quản lý; hằng năm, đưa nội dung chỉ tiêu BVR-PCCCR là một tiêu chí chính để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ và thi đua đối với tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở có liên quan.

II. NỘI DUNG

1. Bảo vệ rừng

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT thôn chủ trì, phối hợp các ngành, hội đoàn thể và UBND cấp huyện tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2020 triển khai, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ rừng như: Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp… và các Thông tư mới về lĩnh vực lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT, và nhất là tiếp tục triển khai cụ thể các nội dung của Nghị quyết số 71/NQ- CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Kế hoạch số 1701/KH-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW và các kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW đến các ban, ngành, hội, đoàn thể cấp huyện và cấp ủy, chính quyền cấp xã biết để tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các ban, ngành đoàn thể của cấp huyện:

+ Tuyên truyền trực tiếp đến các chủ rừng, từng hộ dân sống trong rừng, ven rừng hoặc có hành nghề liên quan đến rừng nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về BVR-PCCCR; phân công cán bộ công chức trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, đề nghị của nhân dân có liên quan đến BVR-PCCCR;

+ Tổ chức ký cam kết BVR-PCCCR đến từng hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn; xây dựng quy ước, hương ước bảo vệ và phát triển rừng đến từng thôn, khu vực...; tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm về BVR-PCCCR;

+ Phối hợp với Đài Phát thanh địa phương tăng thời lượng đưa tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BVR-PCCCR đến rộng rãi người dân, đặc biệt là cộng đồng dân cư sống gần rừng khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng hoặc các điểm nóng về phá rừng.

b) Tăng cường các hoạt động phối hợp các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng:

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng với các tỉnh có vùng rừng giáp ranh và giữa các huyện giáp ranh; triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp đã ký giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Dân quân tự vệ nhằm huy động lực lượng đủ mạnh trong tuần tra, kiểm tra, truy quét ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm;

- Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Công an điều tra, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm không để tồn đọng;

- Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế phối hợp của lực lượng Dân quân tự vệ với các lực lượng khác trong hoạt động bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng theo Nghị định 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ ở các cấp, đặc biệt là cấp xã.

c) Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, vận chuyển, kinh doanh, mua, bán lâm sản trái pháp luật:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

- Các địa phương tiếp tục xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh;

- Kiện toàn Đoàn Kiểm tra liên ngành của huyện, thị xã, thành phố; xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, các nhà máy chế biến dăm gỗ; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái luật; kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm;

- Tổ chức lực lượng chốt chặn nghiêm ngặt tại các chốt, trạm đã được UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương lập chốt tại văn bản số 4918/UBND-TH ngày 31/10/2016 và văn bản số 7576/UBND-KT ngày 04/12/2018;

- Xây dựng kế hoạch phá bỏ cây trồng trên diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái pháp luật trình UBND cấp huyện phê duyệt để có lực lượng đủ mạnh đảm bảo việc phá bỏ cây trồng trái phép chưa thành rừng hiệu quả, an toàn và đúng pháp luật;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ người, phương tiện ra vào rừng để phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;

- Thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ về việc dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên, chuyển sang thực hiện nhiệm vụ khoán bảo vệ rừng đối với các công ty TNHH lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt là đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là đối với các dự án phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ du lịch… Kiên quyết đình chỉ, thu hồi đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án; đồng thời xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt, cấp phép đầu tư.

d) Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và chủ rừng trong việc bảo vệ rừng:

- Xác định nhiệm vụ BVR-PCCCR là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị với sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và chủ rừng; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và chủ rừng phải chịu trách nhiệm chính nếu để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên địa bàn mình quản lý; địa phương nào để xảy ra phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật thì Chủ tịch UBND cấp dưới chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp;

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BVR-PCCCR; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm;

- Các chủ rừng tăng cường công tác quản lý rừng tại gốc, thường xuyên trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật xảy ra trên địa bàn và giữa các khu vực giáp ranh.

2. Phòng cháy rừng

Để chủ động trong quản lý, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm soát và ngăn chặn kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, yêu cầu các ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ rừng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCCR:

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCCR. Quản lý chặt chẽ việc phát dọn, đốt thực bì trong các hoạt động sản xuất nông-lâm nghiệp. Cấm xử lý thực bì bằng hình thức dùng lửa để đốt vào những ngày nắng nóng, khô hanh khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV đến Cấp V;

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân khi đốt nương, rẫy, đồng ruộng, đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng phải tuân thủ đúng các quy định an toàn về PCCCR. Lập biên bản xử lý đối với chủ rừng, hộ gia đình xử lý thực bì nhưng không đảm bảo các quy định an toàn về PCCCR; không báo cáo với cấp có thẩm quyền khi đốt xử lý thực bì trong thời kỳ cao điểm khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV đến cấp V;

- Quản lý nghiêm ngặt người ra vào rừng, bố trí các điểm chốt để kiểm tra kiên quyết ngăn chặn không cho người không có phận sự vào các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao; nghiêm cấm mang các chất dễ cháy, nổ vào rừng; nghiêm cấm sử dụng lửa trong rừng và ven rừng.

b) Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ huy Các vấn đề cấp bách trong công tác BVR-CCCR các xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố và các chủ rừng (gọi tắt là Ban Chỉ huy):

- Ban Chỉ huy xây dựng quy chế làm việc cụ thể, đảm bảo có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên trong Ban Chỉ huy; kiện toàn Ban Chỉ huy và các tổ, đội BVR-PCCCR nếu có thay đổi về nhân sự; giao ban định kỳ và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công tác PCCCR để Trưởng ban biết, chỉ đạo kịp thời;

- Các chủ rừng (Công ty TNHH lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và các tổ chức khác…) thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra an toàn về PCCCR ở tổ, đội; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định PCCCR theo thẩm quyền.

c) Xây dựng phương án, kế hoạch phòng cháy và chữa cháy rừng:

- Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tiếp tục triển khai, hướng dẫn cụ thể các quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng được quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp cho UBND cấp xã, hạt kiểm lâm; chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư để triển khai thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng nhằm tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, cụ thể như sau:

+ Chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra rà soát, bổ sung Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng giai đoạn năm 2019-2023 cho phù hợp với thực tế công tác phòng cháy và chữa cháy rừng trên diện tích khu rừng của mình theo đúng các quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án. Chủ rừng nào không thực hiện việc xây dựng Phương án PCCCR trên lâm phận mình quản lý thì cơ quan có thẩm quyền lập biên bản xử lý đúng theo quy định của pháp luật;

+ Chỉ đạo các hạt kiểm lâm tiếp tục tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cho UBND cấp xã rà soát, bổ sung và triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng giai đoạn năm 2019-2023 theo đúng các quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ;

+ Đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì Kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm hướng dẫn việc lập và tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng hàng năm.

- Chủ rừng chịu trách nhiệm tổ chức thực tập phương án phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Cơ quan Kiểm lâm, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng.

- Ban Chỉ huy BVR-PCCCR cấp huyện (Hạt Kiểm lâm) căn cứ vào Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng của các chủ rừng và UBND cấp xã trên địa bàn đã lập để xây dựng kế hoạch BVR-PCCCR năm 2020 trình UBND cấp huyện phê duyệt để triển khai thực hiện. Kế hoạch phải nêu được những nội dung cụ thể, cần thiết như:

+ Xây dựng bản đồ và xác định được vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng;

+ Các biện pháp phòng cháy rừng như: Tuần tra phát hiện lửa rừng, dự báo, cảnh báo cấp cháy rừng; biện pháp lâm sinh là giảm vật liệu cháy, phát dọn đường băng cản lửa...

+ Tín hiệu báo động, huy động lực lượng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra và thực hiện tốt phương châm 04 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

+ Đào tạo, tập huấn và diễn tập chữa cháy rừng.

+ Xây dựng công trình PCCCR và mua sắm dụng cụ, phương tiện chữa cháy rừng.

d) Trách nhiệm kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng trước và trong mùa khô hanh được quy định như sau:

- Chủ tịch UBND cấp xã, chủ rừng trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng theo chế độ định kỳ và đột xuất;

- Chủ tịch UBND cấp huyện trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng theo chế độ định kỳ và đột xuất;

- Cơ quan Kiểm lâm có trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng định kỳ đối với các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy; kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nguy hiểm cháy rừng hoặc vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng và khi có yêu cầu bảo vệ đặc biệt;

- Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng 06 tháng hoặc 01 năm đối với rừng có nguy cơ xảy ra cháy và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nguy hiểm cháy hoặc vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng và khi có yêu cầu bảo vệ đặc biệt.

3. Chữa cháy rừng

a) Nguyên tắc chữa cháy rừng:

- Thực hiện phương châm bốn tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ”;

- Dập tắt lửa phải khẩn trương, kịp thời và triệt để;

- Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về mọi mặt;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, phương tiện, tài sản của nhân dân và người tham gia chữa cháy;

- Trong trường hợp cháy rừng xảy ra trên diện rộng có nguy cơ gây thảm họa dẫn đến tình trạng khẩn cấp thì việc chữa cháy rừng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

b) Tổ chức lực lượng chữa cháy:

- Thông tin khi phát hiện điểm cháy:

+ Các hạt kiểm lâm (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR cấp huyện) thông báo cho người dân biết cơ quan, đơn vị, cá nhân tại địa phương có trách nhiệm tiếp nhận thông tin báo cháy rừng (số điện thoại, địa chỉ) để người dân biết, báo tin kịp thời khi phát hiện cháy rừng;

+ Cơ quan, đơn vị liên quan khi nhận được tin báo về cháy rừng xảy ra trên địa bàn được phân công quản lý phải nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến tổ chức chữa cháy, đồng thời báo cho các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm khác biết để sẵn sàng chi viện lực lượng chữa cháy; trường hợp cháy rừng xảy ra ngoài địa bàn được phân công quản lý thì sau khi nhận được tin báo cháy phải bằng mọi cách nhanh chóng báo cho các cơ quan, đơn vị quản lý địa bàn nơi xảy ra cháy biết để xử lý và tham gia chữa cháy rừng.

- Huy động lực lượng chữa cháy:

+ Khi xảy ra cháy rừng, nhận được lệnh huy động chữa cháy, các lực lượng liên quan khẩn trương phối hợp với lực lượng kiểm lâm, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và chủ rừng kịp thời đưa ra phương án xử lý các đám cháy, tham gia dập tắt các đám cháy rừng;

+ Phương tiện, nhân lực, trang thiết bị chữa cháy, hậu cần, cứu thương:

Phương tiện và dụng cụ: Đơn vị được điều động tham gia chữa cháy tự đảm bảo phương tiện, công cụ chữa cháy cho lực lượng mình tham gia;

Lực lượng ứng cứu chữa cháy tại hiện trường chấp hành nghiêm túc sự chỉ huy, điều hành của người chỉ huy cao nhất tại hiện trường (Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2020; Trưởng Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR cấp huyện hoặc là người có thẩm quyền cao nhất tại địa phương);

Huy động phương tiện cơ giới chữa cháy rừng: Tùy tình hình cụ thể, tính chất, quy mô đám cháy (loại vật liệu cháy, loại cháy, cường độ cháy) địa hình, tốc độ gió, tốc độ lan tràn của đám cháy mà chỉ huy, huy động phương tiện cơ giới để chữa cháy cho hiệu quả;

Hậu cần, cứu thương: Các đơn vị tham gia chữa cháy rừng chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện nước uống, thuốc men, y tế kịp thời sơ cứu tại chỗ những người do chữa cháy bị thương, bị bỏng, bị ngất....

- Chỉ huy chữa cháy:

+ Khi xảy ra cháy, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy;

+ Trường hợp tại nơi xảy ra cháy rừng, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chưa đến kịp thì người chỉ huy chữa cháy được quy định như sau:

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) trở lên có mặt tại đám cháy là người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy;

Khi cháy rừng nếu chủ rừng là cơ quan, tổ chức thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người được ủy quyền là người chỉ huy chữa cháy, trưởng thôn, trưởng làng tại nơi xảy ra cháy có trách nhiệm tham gia chỉ huy chữa cháy; nếu chủ rừng là hộ gia đình hoặc cá nhân thì trưởng thôn, trưởng làng hoặc người được uỷ quyền tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy;

Người đứng đầu đơn vị kiểm lâm hoặc người được uỷ quyền tại nơi xảy ra cháy có trách nhiệm là đầu mối nắm bắt, tổng hợp tình hình, mức độ cháy để tham mưu cho người chỉ huy cao nhất quyết định phương án, phương pháp chữa cháy rừng hiệu quả nhất.

c) Biện pháp chữa cháy:

Khi phát hiện có cháy rừng, chủ rừng phải kịp thời tổ chức chữa cháy rừng, thông báo Ban Chỉ huy để xem xét tình hình cụ thể, tính chất, quy mô đám cháy (loại vật liệu cháy, loại cháy, cường độ cháy) địa hình, tốc độ gió, tốc độ lan tràn của đám cháy mà chỉ huy, huy động lực lượng và phương tiện, dụng cụ chữa cháy cho thích hợp; về lực lượng, phương tiện và dụng cụ chữa cháy rừng có thể chia ra:

+ Thủ công: Lực lượng chữa cháy cùng với phương tiện, dụng cụ thủ công như cuốc, xẻng, rìu, rựa, thùng tưới nước, nước uống...;

+ Cơ giới: Lực lượng cùng với phương tiện, dụng cụ như cưa máy, máy thổi gió, máy ủi, máy phun nước và hóa chất…;

+ Hỗn hợp: Gồm cả thủ công và cơ giới.

d) Kỹ thuật chữa cháy rừng

Kỹ thuật chữa cháy rừng, gồm hai biện pháp: Chữa cháy gián tiếp và chữa cháy trực tiếp:

- Biện pháp chữa cháy rừng gián tiếp: Dùng lực lượng và phương tiện để giới hạn đám cháy, thường áp dụng cho đám cháy lớn, cường độ cháy cao, tốc độ lan tràn nhanh và diện tích khu rừng còn lại nhiều, hoặc đám cháy lớn, không chữa trực tiếp được, cụ thể:

+ Dùng băng trắng ngăn lửa: Thường làm ở phía trước đám cháy, hướng cong về hai phía ngọn lửa; tùy theo diện tích, tốc độ, địa hình…, chọn chiều rộng của băng thích hợp sao cho đám cháy không vượt qua băng;

+ Băng đốt trước (dùng lửa dập lửa) cụ thể: Trước đám cháy không xa, dọn hai băng song song bao quanh đám cháy; trên hai băng tiến hành dọn sạch tất cả vật liệu cháy ra bên ngoài về phía giữa hai băng, sau đó đốt từng đoạn, khi đốt phải thận trọng không để lửa cháy lan, tràn ra ngoài; tuyến lửa đốt trước này là tuyến có điều khiển, an toàn và khẩn trương; tuỳ theo tốc độ gió và quy mô đám cháy mà khoảng cách giữa hai băng cho thích hợp;

- Biện pháp chữa cháy rừng trực tiếp: Sử dụng tất cả các phương tiện, công cụ từ thủ công đến cơ giới hiện đại, như: Cành cây, bình tưới nước, máy bơm phun nước, máy thổi gió, rựa và hóa chất tác động trực tiếp vào đám cháy để dập tắt lửa. Áp dụng đối với đám cháy có diện tích nhỏ; thường áp dụng cháy mặt đất.

e) Khắc phục hậu quả, xử lý sau cháy rừng

- Chủ rừng xác định mức độ rừng bị thiệt hại sau khi cháy, thống kê và báo cáo cơ quan Kiểm lâm, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chính quyền địa phương sở tại.

- Căn cứ mức độ thiệt hại, chủ rừng xác định và thực hiện các giải pháp phục hồi rừng sau khi cháy gồm: khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung hoặc trồng rừng mới.

- Cơ quan Kiểm lâm sở tại phối hợp với UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền mức độ thiệt hại, giải pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ thiệt hại.

- Cơ quan Kiểm lâm, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cơ quan điều tra, xác định nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, mức độ thiệt hại và xử lý theo quy định của pháp luật.

III. ĐẦU TƯ KINH PHÍ BVR-PCCCR

1. Hạng mục đầu tư

a) Chi công tác tuyên truyền BVR-PCCCR;

b) Tập huấn, diễn tập nghiệp vụ PCCCR;

c) Mua sắm phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ PCCCR và nhiên liệu;

d) Chi hoạt động Đoàn Kiểm tra liên ngành;

đ) Xây dựng công trình phòng cháy, chữa cháy;

e) Xây dựng bản đồ vùng trọng điểm dễ cháy;

g) Bồi dưỡng nhân công tham gia chữa cháy;

h) Hoạt động Ban Chỉ huy và các chi phí khác.

2. Nguồn kinh phí

Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ cập kiến thức về PCCCR cho nhân dân ở các vùng rừng, ven rừng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác BVR- PCCCR; xây dựng tin, bài, phóng sự gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác BVR-PCCCR để tuyên truyền, nhân rộng trong mọi tầng lớp nhân dân;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; tuần tra, theo dõi phát hiện sớm những điểm cháy, đặc biệt là tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc đốt thực bì sau khai thác rừng trồng trên địa bàn quản lý; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng định kỳ đối với các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy; kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nguy hiểm cháy rừng hoặc vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng và khi có yêu cầu bảo vệ đặc biệt;

- Phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng tiến hành kiểm tra toàn bộ phương tiện vận chuyển lâm sản tại trạm kiểm lâm và các chốt chặn, trạm bảo vệ rừng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm đúng theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo các hạt kiểm lâm tiếp tục xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND cấp huyện huy động lực lượng đủ mạnh để phá bỏ cây trồng trái pháp luật trên diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái pháp luật;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ;

- Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra các vùng rừng trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại cao nhất là khu vực rừng giáp ranh với các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Phú Yên và khu vực rừng giáp ranh giữa các huyện trong tỉnh như: Canh Liên (Vân Canh)-Tây Xuân, Tây Phú (Tây Sơn), Cát Sơn (Phù Cát)-Ân Nghĩa (Hoài Ân), Bok Tới (Hoài Ân), An Toàn (An Lão) -Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim (Vĩnh Thạnh), Canh Hiệp (Vân Canh)-Phước Mỹ (Quy Nhơn), Vĩnh Thạnh-Kbang (Gia Lai), Vân Canh-Đồng Xuân (Phú Yên), An Lão-Ba Tơ (Quảng Ngãi)... Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá thực trạng công tác bảo vệ rừng thời gian qua và đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể thời gian tới, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng phá rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu cho chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy các cấp để chỉ đạo, thực hiện các biện pháp PCCCR trong suốt mùa khô; phối hợp với Ban Chỉ huy huyện, thị xã, thành phố và các chủ rừng tổ chức tập huấn, diễn tập nghiệp vụ cho các tổ, đội PCCCR ở cơ sở;

- Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phải thường xuyên bám cấp ủy, chính quyền cấp xã; bám dân, bám rừng; tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản; kịp thời phát hiện những hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép; khi phát hiện, phải kịp thời xác lập hồ sơ xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật;

- Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ; thường xuyên kiểm tra, rà soát và thực hiện việc truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến để quản lý nguyên liệu hợp pháp; kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông, xóa bỏ những tụ điểm kinh doanh, buôn bán gỗ, lâm sản trái pháp luật;

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh tại địa phương tăng thời lượng đưa tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng;

- Thường xuyên kiểm tra yêu cầu chủ rừng xây dựng, tu sửa kịp thời các công trình PCCCR và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ PCCCR;

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các hạt kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn lập thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với Kiểm lâm địa bàn, Hạt trưởng các hạt kiểm lâm buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng phá rừng, mua, bán, kinh doanh, chế biến, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc địa bàn quản lý.

b) Chỉ đạo việc tổ chức, xây dựng lực lượng BVR-PCCCR trong phạm vi cả tỉnh;

c) Chủ trì, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình BVR-PCCCR; tiến hành sơ kết, tổng kết về tình hình BVR-PCCCR; lập kế hoạch, biện pháp, giải pháp BVR- PCCCR cụ thể, phù hợp theo tình hình thực tế;

d) Lập kế hoạch, dự trù kinh phí hằng năm cho công tác BVR-PCCCR.

2. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương xử lý triệt để các vụ án hủy hoại rừng; nắm bắt, theo dõi các đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh và vùng giáp ranh để kịp thời xử lý; phối hợp, hỗ trợ lực lượng kiểm lâm điều tra và xử lý các đối tượng vi phạm về BVR-PCCCR; tham gia và có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Đoàn Kiểm tra liên ngành cấp huyện thực hiện việc phá bỏ cây trồng trái phép trên diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm; tham gia việc thực hiện chốt chặn, kiểm soát lâm sản tại các chốt, trạm bảo vệ rừng trên địa bàn khi có yêu cầu phối hợp;

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy rừng. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm và các địa phương trong công tác PCCCR khi có yêu cầu; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng 06 tháng hoặc 01 năm đối với rừng có nguy cơ xảy ra cháy và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nguy hiểm cháy hoặc vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng và khi có yêu cầu bảo vệ đặc biệt.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị quân đội, dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm lâm, công an ở địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác BVR-PCCCR tại nơi đơn vị đóng quân, địa bàn hoạt động của đơn vị mình; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt phương án BVR-PCCCR của địa phương;

b) Có kế hoạch sử dụng lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có tình huống diễn biến phức tạp trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

c) Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về PCCCR; tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng theo kế hoạch;

d) Chỉ đạo tổ chức thực hiện những quy định về BVR-PCCCR đối với những diện tích rừng được giao, khoán cho đơn vị bảo vệ hoặc trồng rừng; thực hiện tốt Quy chế phối hợp của lực lượng Dân quân tự vệ với các lực lượng khác trong hoạt động bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng theo Nghị định 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ ở các cấp, đặc biệt là cấp xã.

4. Sở Tài chính

a) Tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên cân đối ngân sách đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện có hiệu quả công tác BVR-PCCCR trên địa bàn; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn đúng quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho UBND cấp xã để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên do UBND cấp xã đang quản lý chưa giao được cho các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Đề xuất UBND tỉnh cân đối, phân bố kinh phí thu được từ xử lý vi phạm hành chính và bán phát mại lâm sản, phương tiện tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp hằng năm chi cho Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thị xã, thành phố để chi cho hoạt động BVR-PCCCR.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thẩm định các dự án, đề án bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể tiến hành giao rừng, cho thuê rừng gắn với việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng, quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức;

b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND cấp huyện giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo tất cả diện tích rừng có chủ quản lý cụ thể, ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình chính sách.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền, phạm vi quản lý của mình chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp, các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn quản lý, chịu trách nhiệm về BVR-PCCCR:

a) Ban hành các quy định về BVR-PCCCR tại địa phương, chỉ đạo tổ chức huy động các lực lượng công an, dân quân tự vệ, các tổ đội PCCCR của địa phương phối hợp với lực lượng kiểm lâm trong công tác chữa cháy rừng và đấu tranh ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật;

b) Kiện toàn Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và ban hành Quy chế hoạt động, thông báo phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban Chỉ huy; kiện toàn Đoàn Kiểm tra liên ngành của huyện, thị xã, thành phố;

c) Tiếp tục tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 71/NQ- CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW; Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13- CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 19/12/2017 về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh;

d) Chỉ đạo các ban, ngành hội đoàn thể của huyện, UBND cấp xã và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVR-PCCCR sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; xây dựng phong trào toàn dân tham gia hoạt động BVR-PCCCR;

đ) Ưu tiên đầu tư ngân sách cho hoạt động BVR-PCCCR; khi xây dựng dự toán ngân sách hằng năm phải cân đối bố trí nguồn kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, có thể sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của cấp mình chi cho hoạt động bảo vệ rừng; trang bị phương tiện, công cụ PCCCR;

e) Chỉ đạo UBND cấp xã, Ban Quản lý rừng phòng hộ của huyện rà soát, bổ sung và triển khai thực hiện Phương án PCCCR giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn;

g) Kiên quyết xử lý đối với các đối tượng vi phạm các quy định về BVR- PCCCR theo thẩm quyền; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BVR-PCCCR;

h) Thống kê, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Công an và Kiểm lâm biên soạn tài liệu tuyên truyền về kiến thức BVR-PCCCR, đưa vào dạy ngoại khóa cho học sinh phổ thông các trường học ở những địa phương gần rừng.

9. Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác BVR-PCCCR cho hội viên, đoàn viên mình và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

b) Có các văn bản chỉ đạo về phòng cháy và chữa cháy liên quan đến rừng trong phạm vi và thẩm quyền của mình.

10. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

a) Phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác BVR-PCCCR; thường xuyên thông tin cảnh báo cháy rừng ở thời điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cao;

b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến kiến thức về BVR-PCCCR.

11. Trách nhiệm của chủ rừng

a) Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng, ban hành các quy định, nội quy và biện pháp về bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi rừng mình quản lý;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng;

kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng đối với khu vực rừng mình quản lý;

d) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy rừng; thành lập, quản lý và duy trì hoạt động của tổ, đội phòng cháy và chữa cháy rừng;

đ) Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy rừng và tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng theo thẩm quyền;

e) Đầu tư xây dựng công trình, trang bị phương tiện, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy rừng;

g) Bảo đảm kinh phí đầu tư cho hoạt động bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định hiện hành của Nhà nước;

h) Chú ý đến các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, nhất là các vùng tiếp giáp nhà dân, khu vực hay đốt vàng mã, khu du lịch... cử người trực những ngày cao điểm và nắng nóng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; thường xuyên tuần tra, canh gác, theo dõi phát hiện lửa rừng 24/24 giờ, khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV đến cấp V;

i) Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng, thông báo kịp thời cho cơ quan Kiểm lâm sở tại, cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và cơ quan quản lý trực tiếp những thay đổi có liên quan đến bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng thuộc phạm vi quản lý;

k) Phối hợp với các chủ rừng khác, chính quyền sở tại, cơ quan, tổ chức xung quanh trong việc bảo đảm an toàn về bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng; không gây nguy hiểm cháy đối với các khu rừng, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình lân cận;

l) Thực hiện các hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

m) Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng điều tra, truy tìm thủ phạm gây cháy rừng, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung công việc chủ yếu trong Kế hoạch; căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công của các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ rừng có trách nhiệm chỉ đạo và xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020 trên địa bàn quản lý.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất của các địa phương, tổ chức, đơn vị gửi về Chi cục Kiểm lâm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.