cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11735/TB-TCHQ ngày 26/09/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép lá không hợp kim tráng thiếc, dạng cuộn, độ dày 0,22mm khổ 800mm, Prime Electrolytic Tinplate Steel Coils, mới 100% (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11735/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 26-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 26-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11735/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh theo Thông báo số 2003/TB-PTPLHCM ngày 29/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (Mục 1 TK): Thép lá không hợp kim tráng thiếc, dạng cuộn, độ dày 0,22mm khổ 800mm, Prime Electrolytic Tinplate Steel Coils, mới 100% số lượng thực: 39.796 tấn, đơn giá: USD930, tiền hàng USD37010.28.

2. Đơn vị nhập khẩu:

Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

MST: 0301671386.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10006797486/A11 ngày 15/7/2014 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KVI - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim cán phẳng (C»0.038% tính theo trọng lượng), dạng cuộn, đã được mạ thiếc. Kích cỡ: (0,02x800)mm x Cuộn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Prime Electrolytic Tinplate Steel Coils.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng (C»0.038% tính theo trọng lượng), dạng cuộn, đã được mạ thiếc. Kích cỡ: (0,22 x 800)mm x Cuộn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 7210 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng, phân nhóm (-) Được mạ hoặc tráng thiếc, phân nhóm 7210.12 -- Có chiều dày dưới 0,5mm, mã số 7210.12.90 --- Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQCK Cảng Sài Gòn KVI
(Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái