cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2019

 • Số hiệu văn bản: 91/QĐ-UBND
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Tỉnh Sóc Trăng
 • Ngày ban hành: 16-01-2020
 • Ngày có hiệu lực: 16-01-2020
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-12-2004
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5515 ngày (15 năm 1 tháng 10 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-12-2004
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 10-12-2004, Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2019 bị bãi bỏ, thay thế bởi Nghị quyết số 22/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020”. Xem thêm Lược đồ.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2019.

(Kèm theo Phụ lục 1, Phụ lục 2).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;

- Công báo tnh;
- Lưu: NC, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CH TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1.

Nghị quyết

11/1999/NQ.HĐNDT.5 Ngày 10/9/1999

Về việc ban hành Quy định thc hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 bãi bỏ

16/12/2019

2.

Nghị quyết

22/2004/NQ.HĐNDT.7 Ngày 10/12/2004

Về việc Quy hoạch tng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 bãi bỏ

16/12/2019

3.

Nghquyết

03/2009/NQ-HĐND Ngày 10/7/2009

Về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 bãi bỏ

16/12/2019

4.

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND Ngày 10/7/2009

Về việc chấp thuận chủ trương quy hoạch khu hành chính - đô thị tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 bãi bỏ

16/12/2019

5.

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND Ngày 10/7/2009

Về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 bãi bỏ

16/12/2019

6.

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND Ngày 10/7/2009

Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu phí

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 bãi bỏ

16/12/2019

7.

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 bãi bỏ

16/12/2019

8.

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND Ngày 06/7/2012

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND Ngày 10/7/2019 thay thế

20/7/2019

9.

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND Ngày 15/7/2014

Về việc thông qua Đ án thí điểm thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ công chức tại các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2014-2018

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 bãi bỏ

16/12/2019

10.

Nghị quyết

28/2014/NQ-HĐND Ngày 10/12/2014

Quy định mức phụ cấp đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 bãi bỏ

16/12/2019

11.

Nghị quyết

30/2014/NQ-HĐND Ngày 10/12/2014

Về việc thông qua Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2015

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 bãi bỏ

16/12/2019

12.

Nghị quyết

33/2014/NQ-HĐND Ngày 10/12/2014

Về việc thông qua quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 thay thế

01/01/2020

13.

Nghị quyết

56/2016/NQ-HĐND Ngày 26/7/2016

Về việc sửa đổi Điều 1 của Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về vic thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND Ngày 04/10/2019 bãi bỏ

14/10/2019

14.

Nghị quyết

63/2016/NQ-HĐND Ngày 26/7/2016

Ban hành Quy ước mẫu khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 bãi bỏ

16/12/2019

15.

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 thay thế

01/01/2020

16.

Nghị quyết

16/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Quy định mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 bãi bỏ

16/12/2019

17.

Nghị quyết

06/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND Ngày 10/7/2019 thay thế

20/7/2019

18.

Nghị quyết

22/2018/NQ-HĐND Ngày 07/12/2018

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019

Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

31/12/2019

19

Quyết định

01/2000/QĐ.UBNDT Ngày 21/01/2000

Về việc ban hành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật cơ sở

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 bãi bỏ

25/9/2019

20.

Quyết định

104/2005/QĐ-UBT Ngày 10/10/2005

Về việc ban hành Quy chế quản lý khu, cụm, điểm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND Ngày 17/10/2019 bãi bỏ

01/11/2019

21.

Quyết định

73/2005/QĐ-UBND Ngày 15/7/2005

Về việc ban hành mẫu Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND Ngày 25/11/2019 bãi bỏ

10/12/2019

22.

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND Ngày 19/01/2007

Về việc ban hành giá cho thuê đất và mức thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 thay thế mục I Bảng giá và Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 thay thế mục II Bảng giá

01/4/2019

23.

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND Ngày 22/01/2007

Về việc ban hành giá cho thuê đất và mức thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng trong Khu du lịch Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND Ngày 30/9/2019 bãi bỏ

10/10/2019

24.

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND Ngày 27/11/2007

Về việc ban hành quy định tạm thời đơn giá cho thuê đất tại Điểm công nghiệp huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND Ngày 30/9/2019 bãi bỏ

10/10/2019

25.

Quyết định

46/2009/QĐ-UBND Ngày 21/12/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 bãi bỏ

25/9/2019

26.

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND Ngày 20/9/2010

Về việc quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND Ngày 27/9/2019 bãi bỏ

09/10/2019

27.

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND Ngày 10/12/2010

Ban hành Quy chế quản lý, cung cp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin đin tử tỉnh Sóc Trăng

Quyết định s 07/2019/QĐ-UBND Ngày 19/4/2019 thay thế

02/5/2019

28.

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND Ngày 24/6/2011

Ban hành Quy định vchính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND Ngày 21/10/2019 bãi bỏ

05/11/2019

29.

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND Ngày 09/5/2012

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 bãi bỏ

25/9/2019

30.

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND Ngày 29/6/2012

Về việc ban hành Quy định vquản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thy sản trên địa bàn tnh Sóc Trăng

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND Ngày 05/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

31.

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND Ngày 25/9/2012

Ban hành Quy định vchức danh, slượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND Ngày 25/11/2019 bãi bỏ

10/12/2019

32.

Quyết định

52/2012/QĐ-UBND Ngày 03/01/2012

Quy định chế độ quản lý đặc thù (định mức hoạt động và mc chi bi dưỡng luyện tập, biểu diễn) đối với Đội tuyên truyền lưu động cp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND Ngày 09/9/2019 thay thế

19/9/2019

33.

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND Ngày 27/5/2013

Về việc ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp h sơ đnghị cp giy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 bãi bỏ

25/9/2019

34.

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND Ngày 24/6/2013

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND Ngày 16/01/2019 bãi bỏ

30/01/2019

35.

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND Ngày 08/8/2013

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND Ngày 10/12/2019 thay thế

23/12/2019

36.

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND Ngày 30/10/2013

Về việc quy định slượng và chế độ, chính sách đi với Phó trưởng Công an xã, Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND Ngày 25/11/2019 bãi bỏ

10/12/2019

37.

Quyết định

46/2013/QĐ-UBND Ngày 09/12/2013

Về việc sửa đi, bsung một số điều của Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND Ngày 27/9/2019 bãi bỏ

09/10/2019

38.

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND Ngày 19/8/2014

Về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định s 14/2019/QĐ-UBND Ngày 27/6/2019 thay thế

10/7/2019

39.

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND Ngày 31/12/2014

Về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND Ngày 20/12/2019 thay thế

01/01/2020

40.

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND Ngày 25/5/2015

Ban hành quy định về điều kiện, hình thức đào tạo và nội dung, phương án tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND Ngày 05/11/2019 thay thế

28/11/2019

41.

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND Ngày 23/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ, quản lý đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định s08/2019/QĐ-UBND Ngày 25/4/2019 thay thế

15/5/2019

42.

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND Ngày 05/4/2016

Ban hành biu giá nước sạch dùng cho sinh hoạt của dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Sóc Trăng cung cấp

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND Ngày 31/7/2019 thay thế

15/8/2019

43.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND Ngày 22/4/2016

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và phương pháp xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND Ngày 30/9/2019 bãi bỏ

10/10/2019

44.

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND Ngày 07/9/2016

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND Ngày 25/11/2019 bãi bỏ

10/12/2019

45.

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND Ngày 22/02/2017

Về việc ban hành quy định về mật độ và đơn giá bồi thường cây trng, hoa màu, vt nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định s 16/2019/QĐ-UBND Ngày 02/8/2019 thay thế

15/8/2019

46.

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND Ngày 22/3/2017

Về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND Ngày 26/11/2019 thay thế

16/12/2019

47.

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND Ngày 31/3/2017

Về việc quy định mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2018

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND Ngày 02/5/2019 thay thế

31/5/2019

48.

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND Ngày 03/10/2018

Quy định về hệ sđiều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định s 26/2019/QĐ-UBND Ngày 17/10/2019 thay thế

28/10/2019

49.

Quyết định

01/2019/QĐ-UBND Ngày 04/01/2019

Về việc sửa đổi, bổ sung một snội dung Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND Ngày 20/12/2019 thay thế

01/01/2020

50.

Chỉ thị

01/2003/CT.UBNDT Ngày 08/01/2003

Về việc phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND Ngày 09/8/2019 bãi bỏ

20/8/2019

51.

Chỉ thị

16/2008/CT-UBND Ngày 16/12/2008

Về tăng cường công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND Ngày 21/10/2019 bãi bỏ

05/11/2019

 

Tổng số (I): 51 văn bản

II

VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 0

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên loi văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiu lc

I

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

Nghị quyết

Số 38/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về việc thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Phần III, IV, V Điều 1.

Nghị quyết s11/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung

14/10/2019

2.

Nghị quyết

Số 16/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Điểm m khoản 2 Điều 2 Quy định.

Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND sửa đổi

20/7/2019

3.

Nghị quyết

S 17/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hp đồng, từ ngân sách địa phương.

Khoản 1, 6, 7 Điều 1.

Nghị quyết s02/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung

20/7/2019

4.

Quyết định

S14/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

Điều 2 Quy định

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung

10/12/2019

5.

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 ban hành Quy định sử dụng phạm vi bo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường bộ đi với hệ thng đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Điểm c khoản 5 Điều 8 Quy định

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung

30/9/2019

 

Tổng số (I): 05 văn bản

II

VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 0