CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Sắp xếp:

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh (Sử dụng mặt bằng mở văn phòng giới thiệu và kinh doanh dịch vụ bất động sản)
 • 68
 • 4


Bên A và Bên B đồng ý cùng nhau Hợp tác kinh doanh và phát triển để thành lập một (01) văn phòng giới thiệu và kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Quận 1, TP.HCM.

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh (Sử dụng mặt bằng mở văn phòng giới thiệu và kinh doanh dịch vụ bất động sản) này các điều khoản sau: Điều 1. Nội dung các hoạt động kinh doanh; Điều 2. Hình thức Hợp tác kinh doanh; Điều 3. Trách nhiệm của hai Bên; Điều 4. Thời hạn Hợp tác kinh doanh; Điều 5. Quyền lợi; Điều 6. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm Hợp đồng; Điều 7. Giải quyết các tranh chấp; Điều 8. Trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn; Điều 9. Điều khoản chung; Điều 10. Điều khoản thực hiện


Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản (đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hợp đồng)/ Mortgage Agreement
 • 35
 • 1


Theo Hợp Đồng Thế Chấp (Song Ngữ) này, Nhà Phân Phối đồng ý thế chấp các tài sản thuộc quyền sở hữu của mình được quy định tại Điều 4 Phụ lục này để đảm bảo cho việc thanh toán cho Công ty NS số tiền mua hàng chậm trả cho từng đợt nhận hàng theo Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối, và các khoản hay nghĩa vụ thanh toán khác pháp sinh từ Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối.

Hợp Đồng Thế Chấp/ Mortgage Agreement này có các điều khoản sau: Điều 1. Các Định Nghĩa Và Giải Thích; Điều 2. Xác lập việc thế chấp; Điều 3. Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm; Điều 4. Tài Sản Thế Chấp; Điều 5. Bảo Hiểm Tài Sản Thế Chấp; Điều 6. Trách Nhiệm Của Nhà Phân Phối; Điều 7. Trách Nhiệm Của Công Ty NS; Điều 8. Xử Lý Tài Sản Thế Chấp; Điều 9. Phương Thức Xử Lý Tài Sản Thế Chấp; Điều 10. Cách Thức Thực Hiện; Điều 11. Giới Hạn Trách Nhiệm; Điều 12. Chi Phí Và Các Bảo Đảm Khác; Điều 13. Chấm Dứt Thế Chấp; Điều 14. Các Quy Định Khác; Điều 15. Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Bảo Lãnh (Có Tài Sản Bảo Lãnh)/ Guarantee Agreement
 • 23
 • 1


Theo Hợp Đồng Bảo Lãnh này, Bên Bảo Lãnh cam kết một cách vô điều kiện và không hủy ngang rằng nếu Bên Được Bảo Lãnh không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc các nghĩa vụ khác đến hạn theo Hợp Đồng Đại Lý, thì Bên Bảo lãnh sẽ thanh toán đầy đủ ngay khi có yêu cầu bằng văn bản lần đầu tiên cho Bên Nhận Bảo Lãnh.

Hợp Đồng Bảo Lãnh (Có Tài Sản Bảo Lãnh)/ Guarantee Agreement này có các điều khoản sau: Điều 1. Các Định Nghĩa Và Giải Thích; Điều 2. Xác Lập Bảo Lãnh; Điều 3. Nghĩa vụ được bảo đảm; Điều 4. Tài Sản Bảo Lãnh; Điều 5. Bảo Hiểm Tài Sản Bảo Lãnh; Điều 6. Trách Nhiệm Của Bên Bảo Lãnh; Điều 7. Trách Nhiệm Của Công Ty NS; Điều 8. Xử Lý Tài Sản Bảo Lãnh; Điều 9. Phương Thức Xử Lý Tài Sản Bảo Lãnh; Điều 10. Cách Thức Thực Hiện; Điều 11. Giới hạn trách nhiệm; Điều 12. Chi Phí Và Các Bảo Đảm Khác; Điều 13. Chấm Dứt Bảo Lãnh; Điều 14. Các quy định khác; Điều 15. Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối (Rượu)/ Distribution Agency Contract (Alcohol)
 • 48
 • 6


Theo Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối (rượu), Công Ty đồng ý giao Nhà Phân Phối độc quyền phân phối bất cứ loại rượu thành phẩm nào dưới các nhãn hiệu của Công Ty trong phạm vi địa lý với mục đích phân phối Hàng Hoá.

Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối (rượu) này có các ; Điều khoản sau:  Điều 1. Định Nghĩa; Điều 2. Chỉ Định Lãnh Thổ Phân Phối; Điều 3. Hàng Hoá, Chất Lượng, Số Lượng Và Bao Bì; Điều 4. Giao Nhận Hàng, Vận Chuyển, Chuyển Giao Rủi Ro; Điều 5. Giá, Thanh Toán, Thưởng; Điều 6. Đảm Bảo Hoạt Động Của Nhà Phân Phối; Điều 7. Trách Nhiệm Của Công Ty AAA; Điều 8. Trách Nhiệm Của Nhà Phân Phối; Điều 9. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ; Điều 10. Cung Cấp Thông Tin, Khuyến Mãi Và Quảng Cáo; Điều 11. Báo Cáo Và Lưu Giữ Hồ Sơ; Điều 12. Tính Bảo Mật; Điều 13. Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 14. Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 15. Sự Kiện Bất Khả Kháng; Điều 16. Luật Áp Dụng Và Thẩm Quyền Tài Phán; Điều 17. Điều Khoản Chung; Điều 18. Các Điều Khoản Thi Hành Khác; Phụ Lục 01: Đơn Đặt Hàng


Hợp Đồng Triển Khai Hệ Thống Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự & Tiền Lương (C&B)
 • 22
 • 2


Bên B tiến hành khảo sát, hiệu chỉnh, cài đặt và triển khai “Phần mềm Quản lý Nhân sự và Tiền lương" cho Bên A theo Hợp Đồng Triển Khai Hệ Thống Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự & Tiền Lương (C&B).

Hợp Đồng Triển Khai Hệ Thống Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự & Tiền Lương (C&B) này có các điều khoản sau: Điều 1. Nội Dung Hợp Đồng; Điều 2. Trách Nhiệm Bên B; Điều 3. Trách Nhiệm Bên A; Điều 4. Thời Gian Và Tiến Độ Thực Hiện; Điều 5. Kinh Phí Và Thời Hạn Thanh Toán; Điều 6. Điều Khoản Phạt; Điều 7. Kết Quả Và Nghiệm Thu; Điều 8. Bảo Hành Và Hỗ Trợ; Điều 9. Bản Quyền Phần Mềm; Điều 10. Điều Khoản ChungPhụ Lục 01: Nội Dung Công Việc Và Lịch Trình Thực Hiện; Phụ Lục 02 : Kinh Phí Thực Hiện Và Thời Hạn Thanh Toán; Phụ Lục 03: Giải Pháp Kỹ Thuật; Phụ Lục 04: Nghiệm Thu & Căn Cứ Thanh Toán; Phụ Lục 05: Phân Loại Lỗi Và Phương Thức Xử Lý


Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Quản Lý Tòa Nhà
 • 36
 • 2


Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý chỉ định và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản cho tòa nhà của Bên A. Bên B tiến hành các công việc: Lập và nộp các báo cáo quản lý định kỳ cho Bên A; Thay mặt Bên A, huấn luyện, giám sát nhân sự hoặc đề xuất tuyển dụng khi Bên B thấy cần thiết để có thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này theo như ngân sách hoạt động hàng năm đã được Bên A chấp thuận; Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý của tòa nhà; Quản lý tất cả các vấn đề liên quan, ...

Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Quản Lý Tòa Nhà này có các điều khoản sau: Điều 1. Định Nghĩa; Điều 2. Chỉ Định Bên Quản Lý; Điều 3. Phí Quản Lý; Điều 4. Phạm Vi Công Việc Và Nghĩa Vụ, Quyền Hạn Của Bên B; Điều 5. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A; Điều 6. Bảo Vệ Bên A Và Bên B; Điều 7. Các Điều Khoản Khác.


Hợp Đồng Tư Vấn Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
 • 96
 • 3


Bên A đồng ý giao và Bên Bên B đồng ý nhận việc tổ chức thực hiện công tác lập, trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bao gồm các nội dung sau: Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu (đất, nước, không khí,...); Công tác tham vấn cộng đồng theo quy định; Công tác phân tích, đánh giá tác động môi trường theo chuyên đề; Lập các chuyên đề về các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, ...

Hợp Đồng Tư Vấn Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường này có các điều khoản sau: Điều 1. Các định nghĩa và diễn giải; Điều 2. Hồ sơ Hợp đồng và thứ tự ưu tiên; Điều 3. Trao đổi thông tin; Điều 4. Luật và ngôn ngữ sử dụng trong Hợp đồng; Điều 5. Nội dung và khối lượng công việc; Điều 6. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn; Điều 7. Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng; Điều 8. Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán; Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Bên A; Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Bên B; Điều 11. Nhân lực của Bên B; Điều 12. Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu; Điều 13. Bảo hiểm, bảo lãnh Hợp đồng; Điều 14. Phạt vi phạm Hợp đồng; Điều 15. Rủi ro và bất khả kháng; Điều 16. Tạm ngừng công việc trong Hợp đồng; Điều 17. Chấm dứt Hợp đồng; Điều 18. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp; Điều 19. Thanh lý Hợp đồng; Điều 20. Bảo mật thông tin; Điều 21. Điều khoản chung.


Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Cải Tạo Hệ Thống Xử Lý Nước Thải
 • 242
 • 8


Hai Bên đã cùng bàn bạc và đồng ý sử dụng Dịch vụ cải tạo Hệ thống xử lý nước thải (“Hệ thống xử lý nước thải”) đạt Cột B QCVN 28:2010/BTNMT do Bên B cung cấp với số lượng, quy cách, giá cả Hàng hóa, phí Dịch vụ, chi tiết Dịch vụ như được quy định chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm theo Hợp đồng này.

Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Cải Tạo Hệ Thống Xử Lý Nước Thải này có các điều khoản sau: Điều 1. Hàng hóa - dịch vụ cung cấp và tổng giá trị hợp đồng; Điều 2. Tiêu chuẩn hàng hóa; Điều 3. Giao nhận hàng hóa; Điều 4. Tiêu chuẩn dịch vụ; Điều 5. Thời hạn hoàn thành và địa điểm cung cấp hàng hóa -dịch vụ; Điều 6. Bảo hành; Điều 7. Tổng giá trị hợp đồng và thanh toán; Điều 8. Trách nhiệm vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại; Điều 9. Trách nhiệm của mỗi bên; Điều 10. Bất khả kháng; Điều 11. Điều khoản bảo mật thông tin; Điều 12. Chấm dứt hợp đồng; Điều 13. Các quy định chung; Phụ Lục 01: Danh Mục Hàng Hóa Và Dịch Vụ Cung Cấp Theo Hợp Đồng; Phụ Lục 02: Kế Hoạch Chi Tiết Thi Công


Hợp Đồng Dịch Vụ Bảo Vệ/ Security Guard Service Contract
 • 155
 • 7


NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, trong Thời hạn Hợp đồng được quy định tại khoản (5) của Điều kiện chung, sẽ cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng để đảm bảo an toàn của các Mục tiêu Bảo vệ được quy định tại Khoản (1) của Điều kiện chung. Các Dịch vụ mà NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ cung cấp là những dịch vụ quy định tại khoản (3) của Điều kiện chung.

Hợp Đồng Dịch Vụ Bảo Vệ/ Security Guard Service Contract này có các điều khoản sau: I. Điều kiện chung; II. Điều khoản và điều kiện cơ bản; Điều 1. Dịch vụ Bảo vệ; Điều 2. Phạm vi Dịch vụ; Điều 3. Trách nhiệm của Khách hàng; Điều 4. Phạm vi trách nhiệm; Điều 5. Phí Hợp đồng tháng và Điều kiện thanh toán; Điều 6. Hành vi đạo đức; Điều 7. Đình chỉ Dịch vụ; Điều 8. Chấm dứt Hợp đồng; Điều 9. Bảo mật; Điều 10. Luật điều chỉnh; Điều 11. Giải quyết tranh chấp; Điều 12. Quy định chung; Điều 13. Ngôn ngữ


Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Đa Phương Thức và Dịch Vụ Logistics/ Agreement For Multi-Modal Cargo Transport And Logistics Services
 • 375
 • 17


Trên cơ sở Hợp đồng này, Bên B tại đây cung cấp cho Bên A Dịch vụ giao nhận và vận chuyển Hàng hóa đa phương thức từ các cảng: [ ] đến nhà máy chỉ định của Bên A tại [ ], Việt Nam, bao gồm dịch vụ kết hợp được mô tả như sau:
 • Vận tải đường biển từ các cảng nước ngoài nêu bên trên đến Cảng Cái Mép, Việt Nam.
 • Khai thuê Hải quan.
 • Vận tải đường đường sông và đường bộ từ Cảng Cái Mép đến Nhà máy của Bên A nêu bên trên.
 • Bốc xếp, dỡ Hàng hóa từ phương tiện vận tải này sang phương tiện vận tải khác và từ phương tiện vận tải xuống vị trí được chỉ định tại Nhà máy của bên A.
Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Đa Phương Thức và Dịch Vụ Logistics/ Agreement For Multi-Modal Cargo Transport And Logistics Services này có các điều khoản sau: Điều 1. Các bên; Điều 2. Cam kết; Điều 3. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán; Điều 4. Các Điều khoản và Điều kiện khác; Điều 5. Ký tên và đóng dấu; Điều 6. Định nghĩa; Điều 7. Áp dụng; Điều 8. Chất lượng & tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, nghĩa vụ pháp lý; Điều 9. Giá dịch vụ & thanh toán; Điều 10. Vi phạm và xử lý vi phạm; Điều 11. Các quyền sở hữu trí tuệ; Điều 12. Các tuyên bố và cam kết; Điều 13. Kiểm tra, từ chối và chấp thuận dịch vụ; Điều 14. Bảo hiểm; Điều 15. Bồi hoàn; Điều 16. Bất khả kháng; Điều 17. Chấm dứt hoặc hủy bỏ; Điều 18. Bảo mật và công bố thông tin; Điều 19. Thông báo; Điều 20. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp; ĐIỀU 21. Không Có Hành Vi Tham Nhũng; ĐIỀU 22. Các Quy Định Chung Khác