TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

1. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 127, Điều 128, Điều 137

2. Luật Thi hành án dân sự 2008

Điều 2, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 30

3. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009

4. Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

khoản 2.4, Mục 2, Phần I

5. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Điều 131, Điều 132, khoản 2 Điều 275

6. Luật Nhà ở năm 2005

Khoản 1 Điều 39