TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

1. Luật Thương mại 2005

Khoản 1 Điều 2; Điều 3

2. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009

3. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Điểm L Khoản 1 Điều 29; Khoản 1 Điều 34; Điều 238; Điều 243; Khoản 1 Điều 245; Khoản 2 Điều 201; Khoản 1 Điều 131; Khoản 1 Điều 275