TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011

Điều 4; Điểm c Điều 122; Điểm d Khoản 2 Điều 199; Điều 263 ; Khoản 1 Điều 275

2. Bộ Luật dân sự 2005

Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 122; Điều 127; Điều 137; Khoản 1 Điều 131

3. Luật Thi hành án dân sự 2008

Điều 2; Điều 6; Điều 7; Điều 9; Điều 30

4. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009

5. Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án

Điểm a Khoản 3 Điều 17

6. Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 về ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng với khách hàng

Điều 6; Khoản 1, Khoản 2 Điều 15; Điều 24 uy chế cho vay của tổ chức tín dụng Đối với Khách hàng