cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ CHÍNH SÁCH

Danh Mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục III)

Ngày áp dụng: 15/05/2018

Tình trạng: Đang áp dụng

ÁP DỤNG VỚI CÁC MÃ HS