cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ CHÍNH SÁCH

Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

Ngày áp dụng: 01/01/2020

Tình trạng: Đang có hiệu lực

ÁP DỤNG VỚI CÁC MÃ HS