cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ CHÍNH SÁCH

Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Ngày áp dụng: 18/12/2019

Tình trạng: Đang có hiệu lực

ÁP DỤNG VỚI CÁC MÃ HS