cơ sở dữ liệu pháp lý



Sắp xếp:

06/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 4324
  • 255

Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần

27-08-2014
TAND cấp tỉnh

52/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1806
  • 23

Tranh chấp hợp đồng mua bán chất phụ gia

17-04-2014
TAND cấp huyện


624/2015/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3582
  • 1630

Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

28-05-2015
TAND cấp tỉnh