cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

06/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3748
  • 250

Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần

27-08-2014
TAND cấp tỉnh

52/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1605
  • 22

Tranh chấp hợp đồng mua bán chất phụ gia

17-04-2014
TAND cấp huyện


624/2015/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3401
  • 1629

Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

28-05-2015
TAND cấp tỉnh