cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

300/2013/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3406
  • 142

Tranh chấp hợp đồng góp vốn

25-03-2013
TAND cấp tỉnh

103/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 5811
  • 239

Tranh chấp thanh lý hợp đồng liên doanh

12-07-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

87/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1537
  • 86

Tranh chấp giữa thành viên công ty với pháp nhân (Công ty TNHH)

13-06-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

40/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1962
  • 62

Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

11-03-2011

70/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2046
  • 92

Tranh chấp thành viên trong công ty TNHH

16-05-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC