cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

156/2015/DS- PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ chung cư hình thành trong tương lai Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 5685
  • 239

Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai

30-01-2015
TAND cấp tỉnh

Ngày 15/01/2010 bà NĐ_Trần Thị Hạnh và BĐ_Công ty Cường Long (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty) ký kết hợp đồng số 01068/HĐMBCH/QCGL/10 để mua bán (căn hộ chung cư hình thành trong tương lai) Block A1 số: A1506; tầng số 15 thuộc dự án tổ hợp trung tâm thương mại – căn hộ cao cấp Giai Việt, đường TQB, Phường T, Quận X, Thành phố HCM, tổng số tiền: 3.020.712.343 đồng, thời hạn giao nhận căn hộ hoàn thiện dự kiến ngày 31/12/2011 và thời hạn bàn giao sớm hoặc trễ hơn 04( bốn) tháng kể từ ngày này. Tại mục 8.1 Điều 8 hợp đồng hai bên thỏa thuận nếu sau 04 (bốn) tháng mà bên A vẫn chưa bàn giao căn hộ thì thời hạn gia hạn cụ thể sẽ do bên A thông báo và phải chịu xử lý theo khoản 7.1, Điều 7 của hợp đồng này. Từ khi ký hợp đồng đến nay bà NĐ_Hạnh đã đóng góp cho Công ty 55% giá trị hợp đồng với số tiền là 1.661.391.795 đồng (Một tỷ sáu trăm sáu mươi mốt triệu ba trăm chín mươi mốt ngàn bảy trăm chín mươi lăm đồng).