cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

18/2015/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 4599
  • 227

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

28-09-2015
TAND cấp huyện

Ngày 18/5/2011 ông NĐ_Giang Thế Sương và BĐ_Công ty TNHH M+W VN (sau đây gọi tắt là Công ty) có ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ ngày 14/02/2011 đến ngày 13/4/2012 (thử việc từ ngày 14/2/2011 đến ngày 13/4/2011) với mức lương sau thử việc là 44.246.850 đồng/tháng và từ ngày 01/7/2011 tăng lên 45.884.000 đồng/tháng (theo văn bản ngày 19/8/2011), Chức danh chuyên môn là Quản lý hợp đồng. Đến ngày 13/4/2012 thì ông NĐ_Sương và Công ty ký phụ lục hợp đồng theo đó hai bên thoả thuận chuyển sang loại hợp đồng không xác định thời hạn từ ngày 14/4/2012.


14/2015/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 3483
  • 218

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

31-08-2015
TAND cấp huyện

Ông NĐ_Phan Anh Túc làm việc tại BĐ_Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sunny (viết tắt là BĐ_Công ty PVI Sunny) từ năm 2013 với công việc là Giám đốc tư vấn tài chính theo Hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn số 50/2013/HĐLĐ-PVISL ngày 01/5/2013; mức lương theo hợp đồng là 4.200.000 đồng/tháng, công việc là Giám đốc tư vấn tài chính. Cùng ngày 01/5/2013 Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty ban hành Quyết định số 94/QĐ-PVISL về việc công tác cán bộ và Quyết định số 95/QĐ-PVISL về việc phê duyệt chế độ lương đối với cán bộ áp dụng cho ông NĐ_Túc với mức lương là 80.074.000 đồng/tháng.