cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

02/2014/LĐ-ST: Tranh chấp Bảo hiểm xã hội Sơ thẩm Lao động

  • 1459
  • 29

Tranh chấp bảo hiểm xã hội

08-08-2014
TAND cấp huyện

Đại diện ủy quyền của nguyên đơn - ông Đỗ Đức Đạo trình bày: thay đổi yêu cầu khởi kiện là chỉ yêu cầu bị đơn phải nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa nộp là 21.206.362 đồng (hai mươi mốt triệu hai trăm lẽ sáu ngàn ba trăm sáu mươi hai đồng) của 04 lao động bao gồm các khoản tiền bảo hiểm xã hội từ tháng 09/2012 đến ngày 31/12/2012: 8.544.000 đồng, bảo hiểm y tế từ tháng 09/2012 đến ngày 31/12/2012: 9.000.000 đồng, và lãi phát sinh chậm nộp từ ngày 01/09/2012 đến ngày 31/5/2014 là 3.662.362 đồng.


25/2014/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 2546
  • 120

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

19-09-2014
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện ngày 23/6/2013, bản khai trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn là ông NĐ_Nguyễn Linh trình bày: Ngày 26/11/1999 ông và BĐ_Ngân hàng TM-CP Thanh Ân (gọi tắt là BĐ_VTA) ký hợp động lao động không xác định thời hạn. Ngày 03/6/2013 BĐ_VTA ban hành thông báo số 3364 và Quyết định số 4759 ngày 24/7/2013 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông. Việc BĐ_VTA chấm dứt hợp đồng với ông đã vi phạm nguyên tắc và trình tự xử lý: Không thông báo bằng văn bản cho ông, không có mặt đại diện công đoàn, không chứng minh được lỗi của ông. Sau khi nhận được thông báo của BĐ_VTA chấm dứt hợp đồng lao động với ông, ông đã gửi đơn khiếu nại đến BĐ_VTA 3 lần. Ngày 13/11/2013 BĐ_VTA có thông báo nhận ông trở lại làm việc.