cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 11924/TC-CST ngày 20/10/2004 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức niêm yết chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11924/TC-CST
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 20-10-2004
  • Ngày có hiệu lực: 20-10-2004
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 11924/TC-CST
V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết chứng khoán

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004, trong đó có nội dung về khuyến khích ưu đãi thuế đối với các hoạt động chứng khoán; Xét yêu cầu thực tiễn về phát triển thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay đồng thời để trả lời cho một số doanh nghiệp về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức có chứng khoán được niêm yết (gọi tắt là tổ chức niêm yết), trong khi chờ đợi văn bản mới quy định về chính sách ưu đãi thuế đối với tổ chức niêm yết, Bộ Tài chính tạm thời hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức niêm yết như sau:

Các tổ chức có chứng khoán được niêm yết lần đầu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện việc niêm yết.

Năm giảm thuế được xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời gian giảm thuế được tính liên tục kể từ kỳ tính thuế mà tổ chức có chứng khoán được niêm yết. Trường hợp thời gian giảm thuế của năm đầu chưa đủ 12 tháng do thời điểm niêm yết không xảy ra ngay từ đầu năm thì tổ chức niêm yết có quyền đăng ký với cơ quan thuế để tính thời gian giảm thuế trong kỳ tính thuế tiếp theo.

Trường hợp tổ chức niêm yết vẫn đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì thời gian hưởng ưu đãi do có chứng khoán được niêm yết được tính kể từ khi kết thúc thời hạn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

ưu đãi về thuế đối với các tổ chức niêm yết theo hướng dẫn tại Công văn này được thực hiện cho đến khi có văn bản mới thay thế.

Bộ Tài chính thông báo để cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT; UBCKNN; TCNH;
- Lưu: VP (2); CST (2);

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung