cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 57/1999/KHXX ngày 15/06/1999 Của Toà án nhân dân tối cao về việc giải thích Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/06/1997 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 57/1999/KHXX
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
  • Ngày ban hành: 15-06-1999
  • Ngày có hiệu lực: 15-06-1999
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57/1999/KHXX

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 57/1999/KHXX NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ VIỆC GIẢI THÍCH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/TTLT/ 19-6-1997

Kính gửi: Phòng thi hành án tỉnh Quảng Bình

Sau khi nghiên cứu Công văn số 20/THA ngày 13 tháng 4 năm 1999 của phòng thi hành án tỉnh Quảng Bình về việc giải thích Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính "về việc xét xử và thi hành án về tài sản", Toà án nhân dân tối cao có ý kliến như sau:

1. Theo nội dung tại Điểm 2 phần III Thông tư thì đoạn viết: "Trong trường hợp bên được thi hành án không đồng ý nhận giá trị hiện vật bằng tiền và cơ quan thi hành án không cưỡng chế được người thi hành án giao vật vì lý do nêu trên,..." đã bao hàm cả ba chủ thể trong quan hệ thi hành án, đó là:

- Người được thi hành án

- Cơ quan thi hành án

- Người phải thi hành án.

Do vậy, khi áp dụng hướng dẫn này, chính quý phòng đã nhận thấy "Tất nhiên các cơ quan thi hành án đều hiểu người mà cơ quan thi hành án không cưỡng chế được... là người phải thi hành án" (Trích Công văn số 20/THA ngày 03 tháng 4 năm 1999 của phòng thi hành án tỉnh Quảng Bình), nên Toà án nhân dân tối cao nhận thấy không nhất thiết phải sửa cụm từ "người thi hành án" thành cụm từ "người phải thi hành án", vì dù chỉ sửa một từ cũng cần phải có sự thống nhất giữa các ngành hữu quan đã phối hợp cùng với Toà án nhân dân tối cao ban hành Thông tư này.

2. Về hiệu lực của Thông tư.

Theo Thông báo số 38/KHXX ngày 5-7-1996 của Toà án nhân dân tối cao "Về việc huỷ bỏ, chấm dứt hiệu lực thi hành, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định pháp luật dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự", thì "Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 10-1-1992 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính "Hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản trong các vụ án hình sự và dân sự" không còn hiệu lực thi hành trong công tác xét xử kể từ ngày 1-7-1996", do đó, Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 đương nhiên thay thế cho Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 10-01-1992, mà không phải hướng dẫn gì thêm.

Đề nghị quý Phòng áp dụng quy định tại Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính "Hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản" để thi hành quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự.

 

Trịnh Hồng Dương

(Đã ký)