cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 1746/QĐ-NHNN ngày 01/12/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều chỉnh lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cơ bản (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 1746/QĐ-NHNN
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Ngày ban hành: 01-12-2005
 • Ngày có hiệu lực: 01-12-2005
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-02-2008
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 792 ngày (2 năm 2 tháng 2 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-02-2008
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 01-02-2008, Quyết định số 1746/QĐ-NHNN ngày 01/12/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều chỉnh lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cơ bản (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Quyết định số 306/QĐ-NHNN ngày 30/01/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu (Văn bản hết hiệu lực)”. Xem thêm Lược đồ.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1746/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHIẾT KHẤU, LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN VÀ LÃI SUẤT CƠ BẢN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
- Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

1. Lãi suất tái cấp vốn là 6,50%/năm.

2. Lãi suất chiết khấu là 4,50%/năm.

3. Lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8,25%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2005, thay thế các Quyết định: Quyết định số 316/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng; Quyết định số 1556/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC
 PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến