cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11140/TB-TCHQ ngày 24/11/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Polyme acrylic dạng nguyên sinh (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11140/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 24-11-2015
  • Ngày có hiệu lực: 24-11-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11140/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.Đà Nng tại thông báo số 399/TB-PTPL ngày 8/9/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: GA - 1145 - Polyme acrylic dạng nguyên sinh (mục 1 tờ khai).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Toyo Ink Việt Nam; Địa chỉ: Lô 201, đường Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Mã số thuế: 3600668186

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10044977306/A12 ngày 23/6/2015 tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Copolyme styrene-acrylate nguyên sinh dạng phân tán với hàm lượng comonome styrene vượt trội

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolyme styrene-acrylate nguyên sinh dạng phân tán với hàm lượng comonome styrene vượt trội

thuộc nhóm 39.03 “Polyme từ styrene, dạng nguyên sinh”, thuộc phân nhóm 3903.90 “- Loại khác”, thuộc mã số 3903.90.30 “- - Dạng phân tán” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Biên Hòa, Cục Hải quan tỉnh Đồng N
ai;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Toyo Ink Việt Nam; Địa ch
: Lô 201, đường Amata, KCN Amata, Biên Hòa;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái