cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 98/TANDTC-KHXX ngày 30/06/2009 Về việc triển khai thi hành Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 98/TANDTC-KHXX
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
  • Ngày ban hành: 30-06-2009
  • Ngày có hiệu lực: 30-06-2009
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 98/TANDTC-KHXX
V/v triển khai thi hành Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp;
- Các Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao;
- Các Toà hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính Toà án nhân dân tối cao;
- Ban thanh tra Toà án nhân dân tối cao.

 

Ngày 27-02-2009, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII đã thông qua Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án; Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 01-7-2009. Để triển khai thi hành Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án, các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp, các đơn vị trực thuộc Toà án nhân dân tối cao cần thực hiện đúng một số vấn đề sau đây:

1. Kể từ ngày 01-7-2009, khi thụ lý các vụ việc dân sự, hình sự, hành chính để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm hoặc phúc thẩm, các vấn đề về tạm ứng án phí, lệ phí; án phí, lệ phí Toà án phải được xem xét và quyết định theo đúng các quy định của Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án.

2. Đối với các vụ việc đã được Toà án thụ lý để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm hoặc theo thủ tục phúc thẩm trước ngày Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án có hiệu lực pháp luật (ngày 01-7-2009), nhưng sau ngày 01-7-2009 Toà án mới giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, thì các quyết định về án phí, lệ phí Toà án được thực hiện theo quy định của Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 của Chính phủ “Về án phí, lệ phí Toà án” và các văn bản trước đây về án phí, lệ phí Toà án; trường hợp theo quy định của Nghị định số 70/CP mà đương sự phải chịu án phí, lệ phí Toà án, nhưng theo quy định của Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án thì đương sự không phải chịu hoặc được miễn, giảm án phí, lệ phí Toà án, thì áp dụng quy định của Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án đối với họ.

3. Trong quá trình áp dụng các quy định của Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án, nếu có vấn đề vướng mắc cần được giải thích, hướng dẫn thì phản ánh cho Toà án nhân dân tối cao (thông qua Viện khoa học xét xử) để Toà án nhân dân tối cao phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật giải thích, hướng dẫn.

Sau khi nhận được Công văn này, các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp, các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Toà án nhân dân tối cao cần tổ chức quán triệt ngay cho các Thẩm phán, cán bộ trong đơn vị mình để việc thi hành Pháp lệnh án phí, lệ phí được thực hiện kịp thời và thống nhất.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để biết  và chỉ đạo thực hiện);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Đ/c Chánh văn phòng TANDTC để phối hợp thực hiện
- Đ/c Tổng biên tập Tạp chí TAND
- Lưu: VP, Viện KHXX (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Từ Văn Nhũ