TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 116/2010/KDTM-GĐT

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 116/2010/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 07-12-2010
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 127/2008/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 11/10/2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
Vụ án có thể tương tự
1. Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17/9/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự về Chứng minh và chứng cứ

tiểu mục a mục 1 phần I ; phần II ; tiểu mục 2.1 mục 2 và mục 3 phần II

2. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Khoản 1 và 3 Điều 83; Khoản 3 và 4 Điều 291; Khoản 3 Điều 297; Điều 299

3. Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989

Điểm b Khoản 1 Điều 8 ; Khoản 1 và 2 Điều 39

4. Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài

Khoản 1 Điều 9

5. Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

Khoản 6 và 7 Điều 1