TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011

Điểm l Khoản 1 Điều 29, Điểm b Khoản 1 Điều 33, Điểm a Khoản 1 Điều 35, Khoản 1 Điều 131, Khoản 1 Điều 245; Điểm b Khoản 2 Điều 199; Khoản 2 Điều 218; Điều 192; Điều 193

2. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 122; Điều 124; Điều 125; Điều 294; Điều 283; Điều 302

3. Luật Thi hành án dân sự 2008

Điều 26

4. Luật Thương mại 2005

Điểm l Khoản 1 Điều 29; Điều 306; Điều 319

5. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009

Khoản 1, 4 Điều 27

6. Luật Chứng khoán 2006

Khoản 8 Điều 6